X

regulamin

PRAVIDLA CERTIFIKACE TRANS.EU

§ 1. Obecná ustanovení

 

 1. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) určují podmínky pro podávání žádostí, posuzování a ověřování Účastníka, udělování a odnímání Certifikátu Trans.eu Certified Forwarder Elite (dále jen: “TCF Elite”), Certifikátu Trans.eu Certified Carrier Elite (dále jen: “TCC Elite”), Certifikátu Trans.eu Certified Express Elite (dále jen: “TCE Express Elite”) a Certifikátu Trans.eu Certified Shipper Elite (dále jen: “TCS Elite”) v Programu.
 2. Pokud se tyto pravidla odkazují nebo přímo odvolávají na Pravidla logistické platformy Trans.eu, měla by se použít ustanovení uvedené v Pravidlech logistické platformy Trans.eu.
 3. V případě jakýchkoli pochybností o výkladu souvisejících s uplatňováním těchto nařízení by měly být použity především definice a ustanovení pravidel, po nichž následují definice a ustanovení Pravidel logistické platformy Trans.eu. Pokud definice psané s velkými písmeny nemají ve směrnicích vysvětlení, měly by být interpretovány v souladu se současnými definicemi a ustanoveními Pravidel logistické platformy Trans.eu.

 

§ 2. Definice

 

 1. Administrátor/Poskytovatel služeb/Organizátor – Trans.eu Group S.A. se sídlem: ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wroclawi, VI. obchodní oddělení krajského rejstříku pod číslem 0000720763.
 2. Audited Insurance – označuje pojištění vysoké kvality, které splňuje standard stanovený společností Transbrokers.
 3. Ekonomické informační databáze – instituce shromažďující údaje o nespolehlivých dlužnících nebo jiné ekonomické údaje. Příklady takových institucí jsou: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej (Hospodářský informační úřad), BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów (Státní registr dluhů) BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (Státní úřad hospodářských informac) KBIG, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (Státní informace telekomunikačních dluhů) KITD a další podobně spolehlivá data poskytované o různé ekonomických subjektech.
 4. Certifikát – společné označení pro certifikát TCF Elite, certifikát TCC Elite, certifikát TCE Elite a certifikát TCS Elite, popsáné v par. 5-8 níže
 5. Certifikát TCF Elite – je doklad potvrzující certifikaci spediční společnosti s jedinečným číslem odpovídajícím číslu TransID, který je účastníkovi udělen po splnění požadavků stanovených v § 5 odst. 3 Pravidel
 6. Certifikát TCC Elite – dokument potvrzující certifikaci dopravní společnosti poskytující dopravní služby s vozidly nad celkovou hmotností 3,5 t, s jedinečným číslem odpovídajícím číslu TransID, které je účastníkovi uděleno po splnění požadavků stanovených v § 5 odst. 4 Pravidel
 7. Certifikát TCE Elite – dokument potvrzující certifikaci dopravní společnosti poskytující dopravní služby s vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 t, nesoucí jedinečné číslo odpovídající číslu TransID, které je účastníkovi přiděleno po splnění požadavků uvedených v § 5 odst. 5 Pravidel
 8. Certifikát TCS Elite – je doklad potvrzující certifikaci nakládací společnosti s jedinečným číslem odpovídajícím číslu TransID, které je účastníkovi uděleno poté, co splní požadavky stanovené v § 5 odst. 6 Pravidel (certifikát bude možné získat od 01.06.2020)
 9. Certifikovaný Účastník – má být chápáno jako Uživatel logistické platformy Trans.eu, kterému byl Certifikát udělen. Účastník může být držitelem více Certifikátů.
 10. Burza Pohledávek – online platforma pro zveřejňování oznámení na prodej pohledávek na adrese:https://transcash.eu/en/. Pravidla Burzy pohledávek jsou částí IV Všeobecných podmínek poskytování vindikačních služeb a jsou k dispozici na adrese https://transcash.eu/en/
 11. Partner – subjekt z odvětví TSL, jehož hodnocení Uživatelů v programu navíc potvrzuje vysokou kvalitu služeb poskytovaných Uživateli na Logistické platformě Trans.eu.
 12. Propagační materiály – balíček obsahující pomůcky a doplňky propagující Certifikát a Certifikovaného Účastníka, včetně Certifikátu podepsaného Specialistou a opatřeného hologramem.
 13. Online propagační materiály – dokument ve formátu PDF potvrzující udělení Certifikátu, logotypy certifikátů, bannery webových stránek a všechny další materiály propagující Certifikát a Certifikovaného Účastníka k použití online.
 14. Ostatní dokumenty Účastníka – zvláštní povolení, licence a certifikáty jiné než ty, které vydal Organizátor.
 15. Trans.eu Logistic Platform – internetová informační a servisní webová stránka vlastněná a provozovaná společností Trans.eu Group S.A. se sídlem ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku rejstříku národních soudů vedeném Okresním soudem pro Wrocław – Fabryczna ve Vratislavi, VI Obchodní oddělení rejstříku krajského soudu pod číslem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, se základním kapitálem ve výši 104 500,00 PLN, která se nachází na internetové adrese www.trans.eu a na dalších souvisejících adresách, které jsou k dispozici prostřednictvím služby Business Messenger a ve webové a mobilní verzi.
 16. Program – program definující podmínky certifikačního procesu, ověřování uživatelů, udělování a odebírání certifikátů, kterých se účastní uživatelé Logistické platformy Trans.eu, organizátor a jeho zástupci, spolupracovníci a partneři.
 17. Pravidla Logistické platformy Trans.eu – Řád poskytování služeb a zabezpečení Logistické platformy Trans.eu dostupné na https://www.trans.eu/cz/regulations/
 18. Certifikační Specialista – zástupce společnosti Organizátora nebo osoba spolupracující s Organizátorem, která dohlíží na správné provedení ověření Účastníka.
 19. Systém hodnocení a komentářů – znamená systém hodnocení a komentářů dostupný na Logistické platformě Trans.eu.
 20. TransRisk – index TransRisk je součástí služby Transaction Security poskytované v rámci Logistické platformy Trans.eu, což je koeficient vypočítaný pro každého Uživatele samostatně, což umožňuje ověření daného Uživatele z hlediska jeho finanční důvěryhodnosti.
 21. Ověřování – všechny činnosti, které tvoří vyhodnocení všech údajů a informací dostupných Organizátorovi a poskytnutých Uživatelem, potřebné pro kontrolu Uživatele z hlediska požadavků na Certifikát. Ověřování se provádí především automatickým způsobem pomocí nástrojů (algoritmu) Logistické Platformy Trans.eu.
 22. Účastník – znamená Uživatele Logistické platformy Trans.eu, který se účastní procesu ověřování.
 23. Uživatel – označuje Uživatele definovaného a splňujícího podmínky stanovené v Pravidlech o poskytování služeb a bezpečnosti Logistické Platformy Trans.eu umístěných na internetové adrese: https://www.trans.eu/cz/regulations/

 

§ 3. Informace o certifikačním programu a propagaci certifikovaných společností

 

 1. Certifikát se uděluje Účastníkům za účelem rozlišení a podpory poctivých a spolehlivých Uživatelů působících v dopravním průmyslu.
 2. Certifikát potvrzuje nejvyšší kvalitu dopravních a spedičních služeb a také snižuje riziko transakcí nabízených a prováděných Certifikovanými Účastníky prostřednictvím Logistické platformy Trans.eu. Informace o Certifikovaných Účastnících, kteří potvrzují své specifické schopnosti, jsou zveřejňovány prostřednictvím Logistické platformy Trans.eu a šířeny jiným způsobem specifikovaným v Pravidlech.
 3. Udělení Certifikátu Účastníkovi programu je spojeno s výhodami, které vždy stanovoje Organizátorem a které mohou spočívat v: poskytnutí výhod souvisejících s využíváním Logistické platformy Trans.eu nebo jiných výhod podle uvážení Organizátora.
 4. Připojením k Programu Uživatel přijímá tyto Pravidla.
 5. Certifikovaný Účastník, kterému byl Certifikát udělen, souhlasí se zveřejněním informací o udělení a odebrání Certifikátu na webových stránkách Organizátora a na stránkách propojených společností, zejména na stránkách https://www.tcfelite.eu, https: //www.tccelite. .eu a https://www.tceelite.eu https://tcselite.eu/.
 6. Účastník souhlasí se stahováním dat z externích zdrojů, jako jsou Ekonomické informační databáze a burzy pohledávek, jakož i se stahováním a používáním historických údajů o své činnosti na Logistické platformě Trans.eu, zejména a včetně:
  • uzavřené transakce,
  • hodnocení dodavatelů,
  • vlastněná flotila,
  • telematika,
  • TMS,
  • informace o platbách zpracovaných jako součást vymáhání pohledávek nebo faktoringových služeb poskytovaných společností Trans Cash S.A. nebo zveřejněných na Burze pohledávek,
  • informace obsažené v popisných podmínkách přepravního příkazu.

§ 4. Postup pro udělení Certifikátu

 

 1. Certifikát může být udělen každému Uživateli Logistické platformy Trans.eu, který splňuje formální a kvalitativní kritéria stanovená v těchto Pravidlech.
 2. Odmítnutí udělit a odebrat Certifikát se provádí jednostranným rozhodnutím Organizátora, toto rozhodnutí by však mělo být odůvodněno.
 3. Certifikát může být odebrán v důsledku toho, že Organizátor přestal program provozovat.
 4. Certifikát se vydává ve formě dokumentu zaslaného na elektronickou adresu a statusu zobrazeného na Logistické Platformě Trans.eu. Dokument potvrzující udělení Certifikátu je zasílán elektronicky ve formátu PDF.
 5. Marketingové materiály se Účastníkovi poskytují na jeho výslovnou žádost. Vydání nálepky s logem Certifikátu je dodatečně spoplatněno za podmínek stanovených Organizátorem.
 6. Certifikát se vydává na dobu neurčitou. V případě, že Organizátor odejme Certifikát bez odůvodněné příčiny, může Účastník nebo Certifikovaný Účastník podat reklamaci, pokud nenastaly okolnosti k odůvodněnému odejmutí Certifikátu, které jsou uvedené v § 9.
 7. Organizátor má právo udělit Certifikát Uživatelům, kteří nepodali žadost, ale splňují podmínky stanovené v § 5.
 8. Organizátor může odmítnout udělit Certifikát v situaci, kdy Účastník nesplňuje všechny podmínky uvedené v § 5.
 9. Bez ohledu na splnění podmínek stanovených v Pravidlech, může Organizátor odmítnout udělit Certifikát, pokud existují důvodná podezření ohledně pravdivosti a aktuálnosti údajů a informací o Účastníkovi nebo Certifikovaném Účastníkovi, jeho solventnosti nebo legálnosti kroků podniknutých Účastníkem / Certifikovaným Účastníkem, jakož i v situaci takových aktivit, nebo podezření na takové jednání Účastníka / Certifikovaného Účastníka, které má za následek nebo může mít za následek poškození Organizátora, zejména poškození související se značkou Certifikátu nebo Platformy Trans.eu.
 10. V každé fázi procesu Ověřování může Organizátor požádat Účastníka / Certifikovaného Účastníka o předložení dalších dokumentů a informací..
 11. Certifikát je udělován Účastníkům, jejichž důvěryhodnost, spolehlivost a vysoká úroveň služeb byla ověřena Organizátorem. Podrobné podmínky a kritéria pro udělení Certifikátu jsou stanoveny v § 5.

 

§ 5. Podmínky pro udělení Certifikátu

 

 1. Během Ověřování se kontrolují podrobná formální a kvalitativní kritéria.
 2. Seznam certifikačních kritérií uvedených v těchto Pravidlech a oblasti Ověřování je uveden pro každý z Certifikátů a zveřejněn na webových stránkách https://www.tcfelite.eu, https://www.tccelite.eu, https: //tceelite.eu a https://tcselite.eu
 3. Účastník splňuje požadavky pro získání Certifikátu TCF Elite, zejména pokud:
  • provozuje podnikatelskou činnost min. 12 měsíců, s výjimkou obchodní společnosti, která se transformovala z jiné společnosti, obchodní společnosti nebo samostatně výdělečně činné osoby, za předpokladu, že její vlastnická struktura zůstane po transformaci nedotčena.
  • jeho profil na Logistické platformě Trans.eu obsahuje aktuální údaje o podnikatelské činnosti Účastníka, včetně údajů jakými jsou název společnosti, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum zahájení činnosti a druh obchodní činnosti,
  • jeho profil na Logistické Platformě Trans.eu byl doplněn následujícími dokumenty: Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, licence zasílatele a pojištění odpovědnosti zasílatele
  • má platné a zaplacené pojištění odpovědnosti zasílatele,
  • v uzavřených přepravních příkazech umisťuje informace o možnosti postoupení pohledávek nebo umožňuje postoupení pohledávek společnostem ze Skupiny Trans.eu,
  • stanovuje termíny plateb za služby dopravců nejvíce na 60 dní ode dne vystavení faktury,
  • má rating TransRisk alespoň jako velmi dobrý plátce,
  • není přítomen na Burze Pohledávek.
 4.  Účastník splňuje požadavky pro získání certifikátu TCC Elite, zejména pokud:
  • má Licence Společenství na mezinárodní obchodní silniční přepravu zboží pro cizí potřeby (v případě mezinárodní dopravy, dále jen „Licence Společenství“) nebo oprávnění k výkonu povolání provozovatele silniční dopravy (v případě vnitrostátní dopravy),
  • provozuje podnikatelskou činnost min. 12 měsíců, s výjimkou obchodní společnosti, která se transformovala z jiné společnosti, obchodní společnosti nebo samostatně výdělečně činné osoby, za předpokladu, že její vlastnická struktura zůstane po transformaci nedotčena.
  • jeho profil na Logistické platformě Trans.eu obsahuje aktuální údaje o podnikatelské činnosti Účastníka, včetně údajů jakými jsou název společnosti, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum zahájení činnosti a druh obchodní činnosti,
  • jeho profil na Logistické Platformě Trans.eu byl doplněn následujícími dokumenty: Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, pojištění odpovědnosti dopravce a licence nebo povolení Společenství k výkonu činnosti
  • jeho profil na Platformě je doplněn o aktuálně vlastněnou flotilou.
  • má platné a zaplacené pojištění odpovědnosti silničního dopravce
  • má nejméně 95% pozitivních hodnocení jako dopravce na Logistické Platformě Trans.eu,
  • více než 75% vozidel Účastníka splňuje normy spalování Euro 5 nebo Euro 6 a všechny výše uvedené vozy Účastníka jsou vybaveny systémem GPS,
  • není přítomen na Burze Pohledávek.
 5.  Účastník splňuje požadavky na udělení Certifikátu TCE Elite, zejména pokud:
  • provozuje podnikatelskou činnost min. 12 měsíců, s výjimkou obchodní společnosti, která se transformovala z jiné společnosti, obchodní společnosti nebo samostatně výdělečně činné osoby, za předpokladu, že její vlastnická struktura zůstane po transformaci nedotčena,
  • jeho profil na Logistické platformě Trans.eu obsahuje aktuální údaje o podnikatelské činnosti Účastníka, včetně údajů jakými jsou název společnosti, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum zahájení činnosti a druh obchodní činnosti,
  • jeho profil na Logistické Platformě Trans.eu byl doplněn následujícími dokumenty: Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, pojištění odpovědnosti dopravce,
  • jeho profil na Platformě je doplněn o aktuálně vlastněnou flotilou.
  • má platné a zaplacené pojištění odpovědnosti silničního dopravce
  • má nejméně 95% pozitivních hodnocení dopravce na Logistické Platformě Trans.eu,
  • více než 75% vozidel Účastníka splňuje normy spalování Euro 5 nebo Euro 6.
  • všechny výše uvedené vozy Účastníka jsou vybaveny systémem GPS,
  • není přítomen na Burze Pohledávek.
 6. Účastník splňuje požadavky na udělení Certifikátu TCS Elite, zejména pokud:
  • provozuje podnikatelskou činnost min. 12 měsíců, s výjimkou obchodní společnosti, která se transformovala z jiné společnosti, obchodní společnosti nebo samostatně výdělečně činné osoby, za předpokladu, že její vlastnická struktura zůstane po transformaci nedotčena,
  • jeho profil na Logistické platformě Trans.eu obsahuje aktuální údaje o podnikatelské činnosti Účastníka, včetně údajů jakými jsou název společnosti, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum zahájení činnosti a druh obchodní činnosti,
  • jeho profil na Logistické Platformě Trans.eu byl doplněn následujícími dokumenty: Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku,
  • v uzavřených přepravních příkazech umisťuje informace o možnosti postoupení pohledávek nebo umožňuje postoupení pohledávek společnostem ze Skupiny Trans.eu,
  • stanoví platební termíny pro služby nejvíce na 60 dní ode dne vystavení faktury,
  • má rating TransRisk alespoň jako velmi dobrý plátce,
  • není přítomen na Burze Pohledávek.

§ 6. Povinnosti Účastníka a/nebo Certifikovaného Účastníka Programu

 

 1. Účastník akceptováním podmínek uvedených v těchto Pravislách prohlašuje, že proti němu neexistuje žádné probíhající konkursní nebo likvidační řízení a že neexistují důvody pro zahájení takového řízení.
 2. Účastník / certifikovaný účastník nese výlučnou a plnou odpovědnost za přesnost a aktuálnost údajů poskytnutých v certifikačním procesu a zveřejněných na Logistické platformě Trans.eu. V případě změny je povinen je opravit a poskytnout Organizátorovi aktuální informace nejpozději do 7 dnů od získání informací o změnách.
 3. Účastník / Certifikovaný účastník nese výlučnou a plnou odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění dohod, přijatých objednávek a jiných transakcí prostřednictvím Logistické Platformy Trans.eu a mimo ni. Zároveň Účastník / Certifikovaný Účastník zbavuje Organizátora jakékoli odpovědnosti v této souvislosti.
 4. Certifikovaný Účastník je povinen vždy dodržovat ochranné právo na certifikační značku a odpovídá za neoprávněné, protiprávní a nezákonné použití certifikační značky.
 5. Certifikovaný účastník je povinen neprodleně aktualizovat profil na Logistické platformě Trans.eu neodkladně po získání informace o jakýchkoli změnách, včetně změn informací, údajů, dokumentů, právního stavu, atd.

 

§ 7. Práva Účastníka a/nebo Certifikovaného Účastníka Programu

 1. Účastník, kterému byl Certifikát udělen, obdrží od Organizátora dokument potvrzující udělení Certifikátu a je mu přiznán status Certifikovaného Účastníka na logistické platformě Trans.eu.
 2. Organizátor zmocňuje Certifikovaného Účastníka:
  • používat přijaté online Propagační Materiály a Propagační Materiály v souladu s jejich účelem a zásadami stanovenými Organizátorem,
  • zveřejňovt informace o Certifikátu uchovávaném na webových stránkách a prostřednictvím dalších médií používaných Certifikovaným Účastníkem,
  • přidat do profilu Certifikovaného Účastníka na Logistické Platformě Trans.eu přijatý dokument potvrzující udělení Certifikátu ve formátu PDF;
  • odvolávat se na Certifikát při jednání s obchodními partnery,
  • používat udělený Certifikát pro marketingové účely, propagaci společnosti Certifikovaného Účastníka, vést obchodní jednání.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo požádat o odstranění nebo změnu výše uvedených aktivit Certifikovaného Účastníka, pokud:
  • zjistí nesoulad s přijatými pravidly užívání Certifikátu, Propagačních Materiálů a Online Propagačních Materiálů,
  • obsah zveřejněn Certifikovaným Účastníkem je nepravdivý nebo porušuje osobní zájmy Organizátora.
 4. Certifikovaný účastník je oprávněn používat logotyp a číslo (což je také číslo TransId uživatele) Certifikátu jako součást probíhajících přepravních činností. V případě odnětí Certifikátu nebo v případě ukončení činnosti Certifikovaným Účastníkem ztrácí právo používat logo a číslo Certifikátu.

§ 8. Odpovědnost

 

 1. Organizátor neodpovídá za transakce uzavřené s Účastníky nebo Certifikovaným Účastníky.
 2. Certifikovaný Účastník nemá právo propůjčit Certifikát nebo logo v jakékoli podobě jiným Uživatelům nebo subjektům.
 3. Účastníci nesmí v žádné formě používat Certifikát ani práva, které Certifikovaní Účastníci získají na základě Certifikátu. Účastník plně odpovídá za škody způsobené neoprávněným použitím a/nebo poškodnením Certifikátu nebo jeho prvků, logotypu atd.
 4. Organizátor neodpovídá za:
  • nesprávné Ověření, které má za následek nesprávné udělení nebo odebrání Certifikátu, způsobené chybou použitého algoritmu nebo nesprávnými externími údaji včetně údajů z Ekonomických Databází,
  • neprovedení nebo nesprávné provedení objednávek přijatých nebo uzavřených smluv v souvislosti s používáním Certifikátu,
  • akcie nebo opomenutí provedené Uživateli, Účastníky nebo Certifikovaným Účastníky a třetími stranami v souvislosti s porušením Pravidel,
  • solventnost nebo platební neschopnost Certifikovaných Účastníků,
  • nesprávným použitím Certifikátu,
  • nároky a škody způsobené třetími stranami v souvislosti s používáním Certifikátu,
  • odvolání nebo odmítnutí udělení Certifikátu z jakéhokoliv důvodu,
  • selhání softwaru Logistické Platformy Trans.eu, který používá Certifikovaný Účastník v souvislosti s uděleným Certifikátem,
  • nezobrazení nebo zobrazení neaktuálních informací o udělených a odebraných osvědčeních na Logistické Platformě Trans.eu nebo jiných systémech, do kterých Certifikovaný Účastník zadává logotyp Certifikátu,
  • porušení autorských práv Certifikační značky nebo některého z jejích prvků – logotypu Certifikovaným Účastníkem nebo jinými subjekty, kterým zpřístupnil nebo byl schopen zpřístupnit ochrannou známku nebo logotyp Certifikátu;
  • ztrátu výhod Účastníků / Certifikovaných Účastníků v souvislosti s uděleným nebo odebraným Certifikátem nebo odmítnutím udělení Certifikátu.

 

§ 9. Zrušení certifikátu

 

 1. V zájmu zachování dobrého jména Certifikátu má Organizátor právo kdykoli:
  • opětovně Ověřit Certifikovaného Účastníka,
  • požádat o poskytnutí dalších dokumentů, informací a údajů nezbytných k potvrzení souladu s podmínkami a kritérii stanovenými v Pravidlech pro držení Certifikátu.
 2. Organizátor je oprávněn odebrat Certifikát v případě, že Certifikovaný Účastník:
  • přestane splňovat kterékoli z kritérií uvedených v § 5 bod 3 a / nebo § 5 bod 4 a / nebo § 5 bod 5 a / nebo § 5 bod 6 těchto Pravidel a nezmění tento stav ve lhůtě, kterou stanoví Organizátor,,
  • porušuje Pravidla Logistické platformy Trans.eu.
  • požádat o úpadek nebo podat návrh na prohlášení konkurzu proti Certifikovanému Účastníkovi,
  • ztratí status oprávněného Uživatele Logistické Platformy Trans.eu v souladu s Pravidly o Logistiickej Platformě Trans.eu,
  • porušuje povinnosti uvedené v § 6 Pravidel.
 3. Certifikát se odejme s okamžitou účinností, pokud Certifikovaný Účastník:
  • ztratí licenci potřebnou k provádění své podnikatelské činnosti (spediční licence nebo licence Společenství),
  • nemá platné a zaplacené pojištění, které splňuje kritéria stanovená v těchto předpisech,
  • v uzavřených přepravních příkazech používá zákaz postoupení pohledávek vůči společnostem Skupiny Trans.eu,,
  • že stanovuje splatnost za přepravní služby na více než 60 dní od data vystavení faktury – daňového dokladu.
 4. Pokud bude certifikát odebrán, bude označení umístěné v profilu certifikovaného účastníka na Logistické platformě Trans.eu odstraněno.
 5. Uživatel, kterému je certifikát odebrán, může podat další žádost o certifikát.

 

§ 10. Osobní údaje a zásady ochrany osobních údajů

 

 1. Správcem osobních údajů uživatelů je společnost Trans.eu Group S.A. se sídlem ve Wysoka (52-200 Wysoka) na ul. Chabrowa 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna, Wroclaw, VI Obchodní oddělení rejstříku národního soudu, pod číslem KRS 0000720763, kontakt: 71 734 17 00, info@trans.eu.
 2. Správce určil Inspektora Ochrany Údajů, kterého lze kontaktovat e-mailem: iod@trans.eu
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
  • připravit se na uzavření a plnění smlouvy související s provedením Ověření, poskytováním Služby včetně provozování Účtu v souladu s čl. 6. bod 1, písmeno b) GDPR;
  • přímého marketingu (včetně rozsahu, v jakém Účastník souhlasil se zasíláním komerčních informací – také za účelem poskytnutí tohoto druhu informací) – jako oprávněný zájem Správce nebo třetí strany – čl. 6 bod 1 písmeno f) GDPR;
  • provádění podnikatelské a obchodní činnosti a sdílení dat se společnostmi kapitálové skupiny Správce za účelem hlášení a provádění procesů řízení – jako oprávněný zájem Správce nebo třetí strany – čl. bod 1 písmeno f) GDPR;
  • zasílání obchodních informací k uvedeným údajům v registračním formuláři společností Trans.eu Group S.A. a subjekty přidružené ke skupině Trans.eu na základě souhlasu uživatele portálu – čl. 6 bod 1 pismeno a) GDPR.
 4. Příjemci osobních údajů mohou být společnosti ze skupiny Trans.eu, subjekty poskytující podpůrné služby IT, platební služby, právní služby a auditující subjekty.
 5. Správce ukládá osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k provedení dohod s Účastníkem, nebo do doby, než bude vznesena námitka proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu. Současně bude Organizátor ukládat osobní údaje po dobu, po kterou je povinen je uchovávat, nebo dokumenty, které je obsahují, aby dokumentovaly dodržování zákonných požadavků, včetně umožnění kontroly jejich dodržování orgány veřejné moci.
 6. Osoba, které se tyto údaje týkají, má právo požádat správce o poskytnutí přístupu k těmto osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, jakož i právo namítat proti jejich zpracování včetně práva na přenos údajů.
 7. pokud v rozsahu, v jakém se zpracování může uskutečnit na základě souhlasu, má osoba právo kdykoliv souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na soulad se zákonem o zpracování, který se provedl na základě souhlasu před jeho zrušením.
 8. Data jsou poskytována dobrovolně. Pokud neposkytnete osobní údaje, bude to mít za následek nemožnost používání portálu a provedení Procesu Certifikace.
 9. Každá osoba má právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 10. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://tcfelite.eu/privacy-policy/, https://tceelite.eu/privacy-policy/, https: // tccelite .eu /. zásady ochrany osobních údajů / a https://tcselite.eu/privacy-policy/.

§ 11. Autorská práva a ochranné známky

 

 1. Všechny ochranné známky související s Certifikátem, grafikou, dokumenty, logotypem Certifikátu nebo jeho prvky podléhají bez omezení stávající právní ochraně podle zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (Sbírka zákonů č. 24, bod 83). ve znění pozdějších předpisů) a jsou majetkem organizátora nebo příslušných subjektů společnosti Trans.eu Group S.A.
 2. Užívání ochranné známky Uživateli / Účastníky / Certifikovanými Účastníky neznamená, že nepodléhá právní ochraně Organizátora nebo třetích subjektů. Všechna práva na používání Certifikační značky, včetně práv na používání, kopírování a zpracování, patří výlučně Organizátorovi a/nebo jiným subjektům skupiny Trans.eu Group S.A.
 3. Autorská práva na publikované díla vytvořená samotným Organizátorem patří pouze autorovi. Rozmnožování nebo používání grafiky, dokumentů, logotypu Certifikátu nebo jeho prvků v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného písemného souhlasu Organizátora.
 4. Organizátor umožňuje uživateli / Účastníkovi / Certifikovanému Účastníkovi používat grafiku, dokumenty, logotyp Certifikátu nebo jeho prvků pouze způsobem určeným v těchto Pravidlech.

 

§ 12. Závěrečná ustanovení

 

 1. Organizátor má právo jednostranně změnit ustanovení těchto Pravidel. Změny vstoupí v platnost po zveřejnění změn na: https://www.tcfelite.eu, https://www.tccelite.eu, https://tceelite.eu/ a https://tcselite.eu
 2. Podání žádosti o Certifikát nebo přijetí uděleného Certifikátu je vyjádřením souhlasu s použitím image a logotypu Účastníka při propagačních činnostech souvisejících s Certifikátem, které Organizátor a propojené společnosti organizují.
 3. Pokud je některé z ustanovení Pravidel prohlášeno za neplatné zčásti nebo zcela jako neplatné z důvodu nedodržení obecně platných právních předpisů, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti.
 4. Ve věcech, na které se tato Pravidla nevztahují, se uplatňuje polské právo.
 5. Veškeré spory vyplývající z těchto Pravidel nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou řešeny příslušnými soudy pod které podle sídla Organizátor územně spadá.
 6. Tato Pravidla vstupují v platnost dne […]

 

nahoru