X

Taisyklės

TRANS.EU SERTIFIKAVIMO SĄLYGOS

 

§ 1. Bendrosios nuostatos

 1. Šis reglamentas (toliau – Taisyklės) nustato dalyvio kreipimosi, įvertinimo ir patikrinimo, suteikimo ir panaikinimo taisykles dėl Trans.Eu Certified Forwarder Elite Sertifikato (toliau – „TCF Elite”), Trans.eu Certified Carrier Elite Sertifikato (toliau – „TCC Elite”), Trans.eu Certified Express Elite Sertifikato (toliau – “TCE Express Elite”) ir Trans.eu Certified Shipper Elite Sertifikato (toliau – “TCS Elite”) programoje.
 2. Jei šios taisyklės tiesiogiai susijusios ar nurodo į Trans.eu Logistikos Platformos Taisykles, turėtų būti taikomos Trans.eu Logistikos Platformos Taisyklės.
 3. Jei kyla abejonių dėl šių Taisyklių taikymo, pirmiausia turėtų būti remiamasi šių Taisyklių apibrėžimais ir nuostatomis, o paskui – Trans.eu logistikos platformos Taisyklių apibrėžimais ir nuostatomis. Jei didžiosiomis raidėmis vartojami apibrėžimai nepaaiškinami Taisyklėse, jie turėtų būti aiškinami pagal dabartinius apibrėžimus ir Trans.eu logistikos platformos Taisyklių nuostatas.

 

§ 2. Apibrėžimai

 

 1. Administratorius / paslaugų teikėjas / organizatorius – Trans.eu Group S.A. buveinė Wysoka, adresas: ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Vroclavo-Fabrycznos apygardos teismas Vroclave, Nacionalinio teismo registro VI komercinis departamentas, įrašė į Nacionalinio teismo registro verslininkų registrą numeriu 0000720763.
 2. Audited Insurance – aukštos kokybės polisas, atitinkantis „Transbrokers“ nustatytus standartus.
 3. Ekonominės informacijos duomenų bazės – įstaigos, renkančios duomenis apie nepatikimus skolininkus ar kitus ekonominius duomenis. Tokių institucijų pavyzdžiai: ERIF ekonominės informacijos biuras, BIG InfoMonitor, Nacionalinis BIG skolų registras, Nacionalinis ekonominės informacijos biuras (KBIG), Nacionalinė informacija apie telekomunikacijų skolas (KITD) ir kiti panašiai patikimi duomenys, pristatantys įvairius ūkio subjektus.
 4. Sertifikatas – bendras terminas, nurodytas 5-8 dalyje žemiau TCF Elite Sertifikato, TCC Elite Sertifikato, TCE Elite Sertifikato ir TCS Elite Serifikato
 5. TCF Elite Sertifikatas – tai dokumentas, patvirtinantis ekspedijavimo įmonės pažymėjimą, turintis unikalų numerį, atitinkantį TransID numerį, kuris suteikiamas Dalyviui įvykdžius reikalavimus, nustatytus Taisyklių § 5 pastraipoje 3 punkte
 6. TCC Elite Sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis vežėjo įmonės, teikiančios transporto paslaugas, kurių bendroji masė virš 3,5 T, Sertifikatą, turintis unikalų numerį, atitinkantį TransID numerį, kuris suteikiamas Dalyviui įvykdžius reikalavimus nustatytus Taisyklių § 5 pastraipoje 4 punkte
 7. TCE Elite Sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis vežėjo įmonės, teikiančios transporto paslaugas, kurių bendroji masė iki 3,5 T, Sertifikatą, turintis unikalų numerį, atitinkantį TransID numerį, kuris suteikiamas Dalyviui įvykdžius reikalavimus nustatytus Taisyklių § 5 pastraipoje 5 punkte
 8. TCS Elite Sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis įmonės (gamintojo) pažymėjimą, su unikaliu numeriu, atitinkančiu TransID numerį, kuris suteikiamas Dalyviui įvykdžius reikalavimus, nustatytus nustatytus Taisyklių § 5 pastraipoje 6 punkte (Sertifikatą bus galima gauti nuo 2020-06-01)
 9. Sertifikuotas dalyvis – jį reikia suprasti kaip Trans.eu Logistikos Platformos vartotoją, kuriam suteiktas Sertifikatas. Dalyvis gali turėti daugiau nei vieną Sertifikatą.
 10. Skolų birža – internetinė platforma apie skolų sumas, esanti adresu: https://transcash.eu/en/. Skolų biržos Taisyklės – Skolų išieškojimo paslaugų bendrųjų sąlygų IV skyrių galima rasti https://transcash.eu/windykacja-transinkas
 11. Partneris – TSL pramonės subjektas, kurio Vartotojų vertinimas programoje papildomai patvirtina aukštą vartotojų teikiamų paslaugų kokybę Trans.eu logistikos platformoje.
 12. Reklaminė medžiaga – paketas, kuriame yra aksesuarai, reklamuojantys Sertifikatą ir sertifikuotą dalyvį, įskaitant specialisto pasirašytą ir pažymėtą holograma Sertifikatą.
 13. Reklaminė medžiaga internete – tai PDF formato dokumentas, patvirtinantis Sertifikatą, Sertifikato logotipų, internetinių antraščių ir visos kitos medžiagos, reklamuojančios Sertifikatą ir sertifikuotą dalyvį internete.
 14. Kiti Dalyvio dokumentai – specialisto leidimai, licencijos ir pažymėjimai, išskyrus išduotus Organizatoriaus.
 15. Logistikos platformaTrans.eu yra informacijos ir paslaugų svetainė, kurią valdo Trans.eu Group S.A. su teisiniu adresu Vysoka, g. Chabrova 4, 52-200, Lenkija, įregistruota Nacionalinio teisinių bylų registro verslininkų registre, kurį tvarko Vroclavo-Fabričnos apylinkės teismas Vroclave, Nacionalinio teismo registro VI komercinis skyrius numeriu 0000720763, PVM: 8942764658, REGISTRACIJOS KODAS: 932920615, registruotas kapitalas 104 500,00 PLN vertės, esantis interneto adresu www.trans.eu ir kitais susijusiais adresais, prieinamais per Messenger, taip pat žiniatinklio ir mobiliojoje versijose.
 16. Programa – programa, apibrėžianti sertifikavimo proceso, Vartotojų tikrinimo, pažymėjimų išdavimo ir atšaukimo sąlygas, kuriose dalyvauja Trans.eu Logistikos Platformos vartotojai, Organizatorius ir jo atstovai, darbuotojai ir partneriai.
 17. Trans.eu Logistinės Platformos Taisyklės – Trans.eu logistikos platformos paslaugas ir saugos taisykles galite rasti apsilankę https://www.trans.eu/lt/taisykles/
 18. Sertifikavimo specialistas – Organizatoriaus įmonės atstovas arba asmuo, bendradarbiaujantis su Organizatoriumi, kuris stebi ar teisingai atliekamas Dalyvio patikrinimas.
 19. Įvertinimų ir komentarų sistema – tai Įvertinimų ir komentarų sistema, kurią yra prieinama Trans.eu Logistikos Platformoje.
 20. TransRisk – TransRisk rodyklis yra „Sandorio saugumo“ paslaugos elementas, teikiamas kaip Trans.eu Logistikos Platformos dalis, kurio koeficientas yra apskaičiuojamas individualiai kiekvienam vartotojui, leidžiantis patikrinti vartotojo finansinį patikimumą.
 21. Tikrinimas – visa veikla, pagal kurią įvertinami visi Organizatoriui prieinami ir Vartotojo pateikti duomenys ir informacija, būtini Dalyviui patikrinti atsižvelgiant į Sertifikato reikalavimus. Pirmiausia tikrinimas atliekamas automatiškai, naudojant Trans.eu Logistikos Platformos įrankius (algoritmą).
 22. Dalyvis – tai Trans.eu logistikos platformos vartotojas, kuris dalyvauja patikrinimo procese.
 23. Vartotojas – vartotojas, apibrėžtas ir atitinkantis Trans.eu logistinės platformos paslaugų ir saugumo taisyklėse bei nuostatose išdėstytas sąlygas, prieinamas tinklalapyje https://www.trans.eu/lt/taisykles/

 

§ 3. Informacija apie sertifikavimo programą ir sertifikuotų įmonių skatinimą

 1. Sertifikatas suteikiamas dalyviams, kad būtų galima atskirti ir skatinti sąžiningus ir patikimus transporto sektoriuje dirbančius vartotojus.
 2. Sertifikatas liudija, kad rūpinamasi aukščiausia transporto ir ekspedijavimo paslaugų kokybe, taip pat sumažėja sertifikuotų dalyvių siūlomų ir vykdomų operacijų per Trans.eu logistikos platformą rizika. Informacija apie sertifikuotus dalyvius, siekiant patvirtinti jų specifinę kompetenciją, yra skelbiama per Trans.eu logistikos platformą ir skleidžiama kitu Taisyklėse nurodytu būdu.
 3. Sertifikato suteikimas programos dalyviui yra susijęs su privalumais, kuriuos visada nurodo Organizatorius ir kurie gali apimti: naudos teikimą, susijusią su Trans.eu logistikos platformos naudojimu, ar kitus privalumus Organizatoriaus nuožiūra.
 4. Prisijungdamas prie Programos, Vartotojas sutinka su Taisyklėmis.
 5. Sertifikuotas dalyvis, kuriam buvo suteiktas Sertifikatas, sutinka, kad informacija apie Sertifikato suteikimą ir panaikinimą būtų skelbiama Organizatoriaus ir susijusių įmonių interneto svetainėse, ypač https://tcfelite.eu/lt/, https://tccelite.eu/en/, https://tceelite.eu/en/, irhttps://tcselite.eu/en/..
 6. Dalyvis sutinka naudoti duomenis iš išorinių šaltinių, tokių kaip ekonominės informacijos duomenų bazės ir skolų biržos, taip pat atsisiųsti ir naudoti duomenis apie savo veiklą Trans.eu Logistikos Platformoje, visų pirma:
  • sudaryti sandoriai,
  • partnerių įvertinimai,
  • parkas,
  • telematika,
  • TMS,
  • informacija apie mokėjimus, apdorotus kaip skolų išieškojimo ar faktoringo paslaugas, kurias teikia Trans Cash S.A. arba paviešintas skolų biržoje,
  • informacija, pateikiama aprašytose užsakymo sąlygose.

§ 4. Sertifikato išdavimo tvarka

 

 1. Sertifikatas gali būti suteiktas bet kuriam Trans.eu Platformos vartotojui, kuris atitinka šiose Taisyklėse nustatytus formalius ir kokybės kriterijus.
 2. Atsisakymas išduoti ir panaikinti pažymėjimą priimamas vienašaliu Organizatoriaus sprendimu, tačiau šis sprendimas turėtų būti pagrįstas.
 3. Sertifikatas gali būti panaikintas Organizatoriui nustojus vykdyti Programą.
 4. Sertifikatas išduodamas kaip dokumentas ir siunčiamas elektroniniu paštu bei yra rodomas Trans.eu Platformoje. Dokumentas, patvirtinantis Sertifikato suteikimą, siunčiamas PDF formatu.
 5. Rinkodaros medžiaga dalyviui pateikiama jo aiškiu prašymu. Lipduko su pažymėjimo logotipu išdavimas yra mokamas Organizatoriaus nurodytomis sąlygomis.
 6. Sertifikatas išduodamas neribotam laikui. Jei Organizatorius panaikina Sertifikatą be svarbios priežasties, dalyvis arba sertifikuotas dalyvis gali pateikti skundą, išskyrus atvejus, kai yra aplinkybių, pateisinančių Sertifikato panaikinimą, kaip nurodyta 9 dalyje.
 7. Organizatorius turi teisę suteikti Sertifikatą vartotojams, kurie nepateikė paraiškos, tačiau atitinka 5 dalyje nurodytas sąlygas.
 8. Organizatorius gali atsisakyti išduoti Sertifikatą, kai įmonė neatitinka visų 5 dalyje nurodytų sąlygų.
 9. Nepaisydamas Taisyklėse nustatytų sąlygų, Organizatorius gali atsisakyti išduoti Sertifikatą, jei kyla pagrįstų įtarimų dėl duomenų ir informacijos apie Dalyvį ar Sertifikuotą dalyvį teisingumo, jo mokumo ar Dalyvio / Sertifikuoto dalyvio atliktų veiksmų teisėtumo, taip pat dėl ​​tokių veiksmų arba įtarimas dėl tokių Dalyvio / Sertifikuoto dalyvio veiksmų, dėl kurių gali būti padaryta žala Organizatoriui ar Trans.eu Platformai.
 10. Kiekviename patikrinimo proceso etape Organizatorius gali paprašyti Dalyvio / Sertifikuoto dalyvio pateikti papildomus dokumentus ir informaciją.
 11. Sertifikatas suteikiamas Dalyviams, kurių patikimumą ir aukštą paslaugų lygį patikrino Organizatorius. Išsamios pažymėjimo išdavimo sąlygos ir kriterijai yra išdėstyti 5 dalyje.

 

§ 5. Sertifikato išdavimo sąlygos

 

 1. Patikrinimo metu tikrinami išsamūs formalūs ir kokybės kriterijai.
 2. Šiose taisyklėse pateiktas sertifikavimo kriterijų sąrašas ir patikrinimo sritys skelbiami kiekvienam sertifikatui viešai skelbiami tinklalapyje https://tcfelite.eu/lt/, https://tccelite.eu/en/, https://tceelite.eu/en/ irhttps://tcselite.euu
 3. Dalyvis atitinka TCF Elite Sertifikato gavimo reikalavimus, ypač jei:
  • turi ne mažesnę kaip 12 mėnesių patirtį rinkoje, išskyrus komercinės teisės bendrovę, kuri buvo pertvarkyta iš kitos komercinės teisės bendrovės, civilinės teisės bendrijos ar individualios įmonės, nebent po pertvarkymo pasikeitė jos nuosavybės struktūra,
  • įmonės profilis Trans.eu logistikos platformoje yra aktualus duomenų apie dalyvio įmonę srityje, įskaitant tokius duomenis kaip įmonė, adresas, telefono numeris, el. paštas, veiklos pradžios data ir veiklos sritys,
  • įmonės profilis Trans.eu logistikos platformoje buvo papildytas šiais dokumentais: išrašu iš Registrų Centro ir ekspeditoriaus draudimas
  • turi galiojantį ir apmokėtą ekspeditoriaus civilinės atsakomybės draudimą
  • sudarytuose transporto užsakymuose pateikia informaciją apie išieškojimo priimtinumą arba leidžia išieškojimą „Trans.eu“ grupės įmonėms
  • nustato mokėjimo terminus už vežėjų paslaugas ne ilgiau kaip 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos,
  • Turi TransRisk rodiklį, minimum kaip labai geras mokėtojas,
  • nnėra įtrauktas į skolų biržą.
 4. Dalyvis atitinka TCC Elite Sertifikato gavimo reikalavimus, ypač jei:
  • turi Bendrijos licenciją tarptautiniam komerciniam krovinių vežimui keliais (tarptautinio vežimo atveju, toliau vadinama „Bendrijos licencija”) arba leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla (vietinio transporto atveju),
  • turi ne mažesnę kaip 12 mėnesių patirtį rinkoje, išskyrus komercinės teisės bendrovę, kuri buvo pertvarkyta iš kitos komercinės teisės bendrovės, civilinės teisės bendrijos ar individualios įmonės, nebent po pertvarkymo pasikeitė jos nuosavybės struktūra,
  • įmonės profilis Trans.eu logistikos platformoje yra aktualus duomenų apie dalyvio įmonę srityje, įskaitant tokius duomenis kaip įmonė, adresas, telefono numeris, el. paštas, veiklos pradžios data ir veiklos sritys,
  • įmonės profilis Trans.eu logistikos platformoje buvo papildytas šiais dokumentais: išrašu iš Registrų Centro, kelių vežėjo atsakomybės draudimas ir kelių transporto vežėjo licencija
  • jo profilyje Platformoje šiuo metu yra pridėtas aktualus transporto priemnių parkas.
  • turi galiojantį ir apmokėtą vežėjo civilinės atsakomybės draudimą
  • turi bent 95% teigiamų vežėjo įvertinimų Trans.eu logistikos platformoje,
  • daugiau kaip 75% dalyvio transporto priemonių atitinka Euro 5 arba Euro 6 standartus, o visos aukščiau nurodytos dalyvio transporto priemonės yra su GPS;
  • nėra įtrauktas į skolų biržą.
 5.  Dalyvis atitinka TCE Elite Sertifikato gavimo reikalavimus, ypač jei:
  • turi ne mažesnę kaip 12 mėnesių patirtį rinkoje, išskyrus komercinės teisės bendrovę, kuri buvo pertvarkyta iš kitos komercinės teisės bendrovės, civilinės teisės bendrijos ar individualios įmonės, nebent po pertvarkymo pasikeitė jos nuosavybės struktūra,
  • įmonės profilis Trans.eu logistikos platformoje yra aktualus duomenų apie dalyvio įmonę srityje, įskaitant tokius duomenis kaip įmonė, adresas, telefono numeris, el. paštas, veiklos pradžios data ir veiklos sritys,
  • įmonės profilis Trans.eu logistikos platformoje buvo papildytas šiais dokumentais: išrašu iš Registrų Centro ir vežėjo atsakomybės draudimas
  • jo profilyje Platformoje šiuo metu yra pridėtas aktualus transporto priemnių parkas.
  • turi galiojantį ir apmokėtą vežėjo civilinės atsakomybės draudimą
  • turi bent 95% teigiamų vežėjo įvertinimų Trans.eu logistikos platformoje,
  • daugiau kaip 75% dalyvio transporto priemonių atitinka Euro 5 arba Euro 6 standartus.
  • visos aukščiau nurodytos dalyvio transporto priemonės yra su GPS,
  • Neįtrauktas į skolų biržą.
 6. Dalyvis atitinka TCS Elite Sertifikato gavimo reikalavimus, ypač jei:
  • turi ne mažesnę kaip 12 mėnesių patirtį rinkoje, išskyrus komercinės teisės bendrovę, kuri buvo pertvarkyta iš kitos komercinės teisės bendrovės, civilinės teisės bendrijos ar individualios įmonės, nebent po pertvarkymo pasikeitė jos nuosavybės struktūra,
  • įmonės profilis Trans.eu logistikos platformoje yra aktualus duomenų apie dalyvio įmonę srityje, įskaitant tokius duomenis kaip įmonė, adresas, telefono numeris, el. paštas, veiklos pradžios data ir veiklos sritys,
  • įmonės profilis Trans.eu logistikos platformoje buvo papildytas šiais dokumentais: išrašu iš Registrų Centro,
  • sudarydamas transporto užsakymus pateikia informaciją apie išieškojimo priimtinumą arba leidžia išieškojimą „Trans.eu“ grupės įmonėms
  • nustato mokėjimo terminus už vežėjų paslaugas ne ilgiau kaip 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos,
  • Turi TransRisk rodiklį, kaip labai geras mokėtojas,
  • Neįtrauktas į skolų biržą.

§ 6. Dalyvio/sertifikuoto programos dalyvio įsipareigojimai

 

 1. Sutikdamas su šių Taisyklių sąlygomis, Dalyvis pareiškia, kad nesiekia arba neturi pagrindo pradėti bankroto ar likvidavimo proceso.
 2. Dalyvis / Sertifikuotas dalyvis yra atsakingas už duomenų, pateiktų sertifikavimo procese ir paskelbtų Trans.eu logistikos platformoje, tikslumą ir savalaikiškumą. Pasikeitus duomenims, jis privalo juos pateikti Organizatoriui ne vėliau kaip per 7 dienas nuo informacijos apie pakeitimus gavimo dienos.
 3. Dalyvis / Sertifikuotas dalyvis yra atsakingas už sutarčių, priimtų užsakymų ir kitų operacijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą per Trans.eu logistikos platformą ir už jos ribų. Tuo pat metu Dalyvis / Sertifikuotas Dalyvis atleidžia Organizatorių nuo bet kokios atsakomybės šiuo atžvilgiu.
 4. Sertifikuotas dalyvis yra įpareigotas laikytis taisyklių dėl Sertifikato naudojimo apsaugos ir yra atsakingas už netinkamą, neteisėtą Sertifikato ženklo naudojimą.
 5. Sertifikuotas dalyvis privalo nedelsdamas atnaujinti profilį Trans.eu logistikos platformoje jeigu įvyko pasikeitimai, įskaitant – informacijos, duomenų, dokumentų, teisinio statuso, kad būtų išlaikytas suteiktas sertifikatas.

 

§ 7. Dalyvio/Sertifikuoto Programos Dalyvio teisės

 1. Dalyvis, kuriam buvo suteiktas sertifikatas, iš Organizatoriaus gauna Sertifikato suteikimą patvirtinantį dokumentą ir jam suteikiamas sertifikuoto dalyvio statusas Trans.eu logistikos platformoje.
 2. Organizatorius įgalioja Sertifikuotą Dalyvį:
  • naudoti gautą internetinę reklaminę medžiagą ir reklaminę medžiagą pagal jų tikslą ir Organizatoriaus nustatytas taisykles,
  • informacijos apie turimą Sertifikatą paskelbimas svetainėje ir per kitas žiniasklaidos priemones, kuriomis naudojasi Sertifikuotas Dalyvis,
  • pridėtį dokumentą, kuris patvirtina Sertifikato gavimą PDF formatu prie Sertifikuoto Dalyvio paskyros Platformoje,
  • Naudotis Sertifikatu derybose su verslo partneriais,
  • naudoti Sertifikatą rinkodaros tikslais, reklamuoti savo įmonę, vesti verslo derybas.
 3. Organizatorius pasilieka teisę reikalauti panaikinti arba pakeisti aukščiau nurodytą Sertifikuoto dalyvio veiksmus, jei:
  • nustato, kad nesilaikoma priimtų Sertifikato ženklo, reklaminės medžiagos ir internetinės reklaminės medžiagos naudojimo taisyklių,
  • Sertifikuoto dalyvio paskelbtas turinys nėra tikras ar pažeidžia asmenines Organizatoriaus teises.
 4. Sertifikuotas dalyvis turi teisę naudoti Sertifikato logotipą ir numerį (kuris yra taip pat įmonės TransID numeris) kaip vykdomų transporto operacijų dalį. Jei Sertifikatas panaikinamas arba kai Sertifikuotas Dalyvis nutraukia savo veiklą, jis praranda teisę naudoti logotipą ir Sertifikato numerį.

 

§ 8. Atsakomybė

 

 1. Organizatorius neatsako už sandorius, sudarytus su Dalyviais ar Sertifikuotais dalyviais.
 2. Sertifikuotas dalyvis jokiu būdu negali skolinti Sertifikato ar logotipo kitiems vartotojams ir kitiems subjektams.
 3. Dalyviams neleidžiama naudoti jokios formos Sertifikato ar teisių, kurias Sertifikuoti Dalyviai gauna pagal Sertifikavimo procesą. Dalyvis yra visiškai atsakingas už žalą, atsiradusią dėl neteisėto Sertifikato ar jo elementų ir logotipo naudojimo.
 4. Organizatorius neatsako už:
  • neteisingą patikrinimą, dėl kurio įvyko neteisingas Sertifikato suteikimas arba panaikinimas, kuriam turėjo įtakos netinkamas algoritmo veikimas arba melagingi išoriniai duomenys, įskaitant duomenis, paskelbtus ekonominės informacijos duomenų bazėse,
  • užsakymų ar sutarčių, susijusių su Sertifikato naudojimu, nevykdymą arba netinkamas vykdymą,
  • Vartotojų, Dalyvių ar Sertifikuotų Dalyvių ir trečiųjų šalių veiksmus, susijusius su taisyklių pažeidimais,
  • Sertifikuotų Dalyvių mokumą ar nemokumą,
  • netinkamą Sertifikato naudojimą,
  • trečiųjų šalių pretenzijas ir žalas, patirtas naudojant Sertifikatą,
  • panaikinimą ar atsisakymą suteikti Sertifikatą dėl bet kokios priežasties,
  • Trans.eu logistikos platformos programinės įrangos gedimus, kurie įvyko suteikiant Sertifikatą Sertifikuotam Dalyviui,
  • nerodoma arba rodoma neaktualią informaciją apie suteiktus ir negaliojančius Sertifikatus Trans.eu logistikos platformoje ar kitose sistemose, į kurias Sertifikuotas Dalyvis patalpins Sertifikato logotipą,
  • autorių teises į Sertifikato ženklą ar bet kurį jo elemento pažeidimas – Sertifikuoto Dalyvio ar kitų subjektų, kuriems pateikė arba galėjo suteikti Sertifikato ženklą arba logotipą,
  • Dalyvių / sertifikuotų dalyvių prarastą pelną, susijusį su sertifikato išdavimu, panaikinimu ar atsisakymu jį suteikti.

 

§ 9.Sertifikato panaikinimas

 

 1. Norėdamas išlaikyti Sertifikato lygį, Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu:
  • pakartotinai atlikti Sertifikuoto Dalyvio patikrinimą,
  • reikalauti pateikti papildomus dokumentus, informaciją ir duomenis, reikalingus patvirtinti, kad laikomasi įgyto Sertifikato taisyklėse nustatytų sąlygų ir kriterijų sertifikato išlaikimui.
 2. Organizatorius turi teisę anuliuoti Sertifikato galiojimą, jei Sertifikuotas Dalyvis:
  • nustoja atitikti bet kurį iš kriterijų, nurodytų § 5 dalyje 3 punkte ir/arba § 5 dalyje 4 punkte ir/arba § 5 dalyje 5 punkte ir/arba § 5 dalyje 6 punkte, ir nepakeis šios būsenos per Organizatoriaus nustatytą laiką,
  • pažeis Trans.eu Logistikos Platformos nuostatus.
  • bus iškelta bankroto byla arba bus pateiktas pareiškimas dėl bankroto,
  • praras įgalioto Trans.eu logistikos platformos vartotojo statusą pagal Trans.eu logistikos platformos nuostatus,
  • pažeis įsipareigojimus, nurodytus Nuostatų 6 dalyje.
 3. Sertifikatas nedelsiant panaikinamas, jei Sertifikuotas Dalyvis:
  • praranda licenciją, reikalingą verslui vykdyti (ekspedijavimo licenciją arba Bendrijos licenciją),
  • neturės galiojančio ir apmokėto draudimo pagal šiose taisyklėse nurodytus kriterijus,
  • bus nustatyta, kad sudarytuose transporto užsakymuose yra ribojamas kreipimasis dėl skolų išieškojimų įmonėms iš Trans.eu grupės,
  • vykdo mokėjimus už vežėjų paslaugas ilgiau nei 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
 4. Jei Sertifikatas bus panaikintas, Sertifikato logotipas, nurodytas Sertifikuoto Dalyvio paskyroje Trans.eu logistikos platformoje, bus panaikintas.
 5. Vartotojas, kuriam buvo panaikintas Sertifikatas, gali pakartotinai pateikri paraišką Sertifikatui gauti.

 

§ 10. Asmens duomenys ir privatumo politika

 

 1. Vartotojų asmeninių duomenų administratorius yra Trans.eu Group S.A. buveinė Vysoka (52-200 Wysoka), Chabrova g. 4, įtraukta į Vroclavo-Fabrycznos apygardos teismo Vroclave, Nacionalinio teismo registro VI komercijos departamento tvarkomą verslininkų registrą, KRS numeriu 0000720763, kontaktas: +370 5 219 55 34, info.lt@trans.eu.
 2. Administratorius paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galima susisiekti el. paštu: iod@trans.eu
 3. Asmens duomenys tvarkomi siekiant:
  • sutarties sudarymo parengimo, sudarymo ir vėlesniam vykdymui, susijusiam su Patikrinimu, Paslaugų teikimu, įskaitant Paskyros sukūrimą ir jos tvarkymą pagal str. 6 punktą 1 r. b GDPR;
  • tiesioginės rinkodaros (įskaitant tai, kokiu mastu Dalyvis sutiko gauti komercinę informaciją – taip pat ir siekdama pateikti tokio tipo informaciją) – kaip teisėtų administratoriaus ar trečiosios šalies interesų – str. 6 punktas 1 r. f GDPR;
  • verslo ir komercinės veiklos vykdymo ir duomenų teikimo administratoriaus kapitalo grupės įmonėms ataskaitų teikimo ir valdymo procesų vykdymo tikslais – kaip teisėtus administratoriaus ar trečiosios šalies interesus – str. 6 punktas 1 r. f GDPR;
  • komercinės informacijos pateikimą pateiktais duomenimis registracijos formoje „Trans.eu Group S.A. ir subjektai, susieti su Trans.eu grupe, remiantis Portalo vartotojo sutikimu – str. 6 punktas 1 r. a ir GDPR.
 4. Asmens duomenų gavėjai gali būti Trans.eu grupės įmonės, IT palaikymo paslaugas teikiantys subjektai, mokėjimo paslaugas, teisines paslaugas teikiantys subjektai ir audito subjektai.
 5. Administratorius saugo asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia sudaryti sutartis su Dalyviu, arba tol, kol neprieštarauja duomenų tvarkymui teisėto intereso pagrindu. Tuo pačiu metu Organizatorius saugos asmens duomenis tuo laikotarpiu, kai yra įpareigotas juos saugoti, arba dokumentus, kad būtų patvirtinta atitiktis teisiniams reikalavimams, įskaitant galimybę valdžios institucijoms kontroliuoti jų laikymąsi.
 6. Duomenų subjektas turi teisę prašyti Administratoriaus prieigos prie asmens duomenų, juos ištaisyti, panaikinti ar apriboti tvarkymą arba turi teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.
 7. Jei ir tokiu mastu duomenų tvarkymas gali būti atliekamas remiantis sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nepažeisdamas duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas remiantis sutikimu prieš atšaukimą.
 8. Duomenys pateikiami savanoriškai. Nepateikę asmens duomenų, negalėsite naudotis Portalu ir atlikti audito proceso, kad gauti Sertifikatą.
 9. Kiekvienas asmuo turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Asmens Duomenų Apsaugos Tarnybos Pirmininkui.
 10. Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje, kurią galima rasti https://tcfelite.eu/privacy-policy/, https://tceelite.eu/privacy-policy/, https://tccelite.eu/privacy-policy/ and https://tcselite.eu/privacy-policy/.

§ 11. Autorių teisės ir prekių ženklai

 

 1. Visiems prekės ženklams, susijusiems su Sertifikatu, grafika, dokumentais, Sertifikato logotipu ar jo elementais, be apribojimų, taikoma teisinė apsauga pagal 1994 m. Vasario 4 d. Įstatymą dėl autorių teisių ir gretutinių teisių (Įstatymų leidinys Nr. 24, 83 punktas, su pakeitimais) ir yra Organizatoriaus arba atitinkamų Trans.eu Group SA subjektų nuosavybė
 2. Vartotojų / Dalyvių / Sertifikuotų Dalyvių naudojamas prekės ženklas nereiškia, kad jam netaikoma teisinė Organizatoriaus ar trečiųjų šalių apsauga. Visos teisės naudoti Sertifikato ženklą, įskaitant teises naudoti, kopijuoti ir apdoroti, priklauso tik Organizatoriui ir (arba) kitiems Trans.eu Group S.A. subjektams.
 3. Organizatoriaus sukurtų paskelbtų kūrinių autorių teisės priklauso tik autoriui. Atgaminti ar naudoti pažymėjimo ar jo elementų grafiką, dokumentus, logotipą kituose elektroniniuose ar spausdintuose leidiniuose draudžiama be raštiško Organizatoriaus sutikimo.
 4. Organizatorius leidžia Vartotojui / Dalyviui / Sertifikuotam Dalyviui naudoti grafiką, dokumentus, Sertifikato logotipą ar jo elementus tik šiose taisyklėse nurodytu būdu.

 

§ 12. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Organizatorius turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių nuostatas. Pakeitimai įsigalioja paskelbus pakeitimus interneto svetainėse https://www.tcfelite.eu, https://www.tccelite.eu, https://tceelite.eu/ ir https://tcselite.eu
 2. Paraiškos Sertifikatui gauti ar Sertifikato priėmimas reiškia sutikimą naudoti Dalyvio atvaizdą ir logotipą reklaminėje veikloje, susijusioje su Sertifikatu, kurią vykdo Organizatorius ir su juo susijusios įmonės.
 3. Jei kuri nors Taisyklių dalis paskelbiama negaliojančia iš dalies ar visiškai negaliojančia dėl to, kad ji neatitinka visuotinai taikomų įstatymų, likusios nuostatos lieka galioti.
 4. Klausimams, kuriems netaikomos šios Taisyklėms, taikoma Lietuvos teisė.
 5. Visi ginčai, susijusiję su šiomis taisyklėmis arba kylantys dėl jų, bus sprendžiami Bendrame teisme pagal Organizatoriaus buveinės registracijos vietą.
 6. Taisyklės įsigalioja […]

 

į viršų