Certificatestrans.eu używa plików cookie aby zapewnić najlepszą jakość

Rozumiem
X

REGULAMIN CERTYFIKACJI TRANS.EU

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako “Regulamin”) określa zasady wnioskowania, oceny i Weryfikacji Uczestnika, przyznawania oraz cofania Certyfikatu Trans.Eu Certified Forwarder Elite (dalej jako: “TCF Elite”),  Certyfikatu Trans.eu Certified Carrier Elite (dalej jako: “TCC Elite”), Certyfikatu Trans.eu Certified Express Elite (dalej jako: “TCE Express Elite”) i Certyfikatu Trans.eu Certified Shipper Elite (dalej jako: “TCS Elite”) w Programie.
 2. Jeżeli niniejszy Regulamin odnosi się lub odsyła wprost do Regulaminu Platformy Logistycznej Trans.eu, należy stosować postanowienia Regulaminu Platformy Logistycznej Trans.eu.
 3. W przypadku, gdy istnieje jakakolwiek wątpliwość interpretacyjna związana ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, w pierwszej kolejności należy posługiwać się definicjami i postanowieniami Regulaminu, a następnie definicjami i postanowieniami Regulaminu Platformy Logistycznej Trans.eu. Jeżeli definicje pisane wielką literą nie posiadają wyjaśnienia w Regulaminie, należy je interpretować zgodnie z aktualnymi definicjami i postanowieniami Regulaminu Platformy Logistycznej Trans.eu.

§ 2. Definicje

 1. Administrator/Usługodawca/Organizator – Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763.
 2. Audited Insurance – oznacza wysokiej jakości polisę spełniającą standard wyznaczony przez Transbrokers.
 3. Bazy Informacji Gospodarczej – instytucje gromadzące dane o nierzetelnych dłużnikach lub inne dane gospodarcze. Przykładami takich instytucji są: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KITD) i inne podobne wiarygodnie przedstawiające dane o różnych podmiotach gospodarczych.
 4. Certyfikat – łączne określenie dla opisanych w ust. 5-8 poniżej Certyfikatu TCF Elite, Certyfikatu TCC Elite, Certyfikatu TCE Elite i Certyfikatu TCS Elite
 5. Certyfikat TCF Elite – oznacza dokument potwierdzający certyfikację firmy spedycyjnej, opatrzony unikalnym numerem odpowiadający numerowi TransID, który jest przyznawany Uczestnikowi po spełnieniu przez niego wymagań określonych w § 5 ust. 3 Regulaminu
 6. Certyfikat TCC Elite – oznacza dokument potwierdzający certyfikację firmy przewozowej, wykonującej usługi transportowe pojazdami o wadze całkowitej powyżej 3,5 T, opatrzony unikalnym numerem odpowiadający numerowi TransID, który jest przyznawany Uczestnikowi po spełnieniu przez niego wymagań określonych w § 5 ust. 4 Regulaminu
 7. Certyfikat TCE Elite – oznacza dokument potwierdzający certyfikację firmy przewozowej wykonującej usługi transportowe pojazdami o wadze całkowitej do 3,5 T, opatrzony unikalnym numerem odpowiadający numerowi TransID, który jest przyznawany Uczestnikowi po spełnieniu przez niego wymagań określonych w § 5 ust. 5 Regulaminu
 8. Certyfikat TCS Elite – oznacza dokument potwierdzający certyfikację firmy załadowczej, opatrzony unikalnym numerem odpowiadający numerowi TransID, który jest przyznawany Uczestnikowi po spełnieniu przez niego wymagań określonych w § 5 ust. 6 Regulaminu
 9. Certyfikowany Uczestnik – należy przez to rozumieć Użytkownika Platformy Logistycznej Trans.eu, któremu został nadany Certyfikat. Istnieje możliwość posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego Certyfikatu.
 10. Giełda Wierzytelności – internetowa platforma służąca do publikowania ogłoszeń sprzedaży Wierzytelności, znajdująca się pod adresem: https://transcash.eu/windykacja-transinkasso/. Regulamin Giełdy wierzytelności stanowi Dział IV Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Windykacyjnych i dostępny jest pod adresem https://transcash.eu/windykacja-transinkas
 11. Partner – podmiot z branży TSL, którego ocena Użytkowników w Programie dodatkowo potwierdza wysoką jakość usług świadczonych przez Użytkowników na Platformie Logistycznej Trans.eu.
 12. Materiały promocyjne – przesyłka zawierająca gadżety i akcesoria promujące Certyfikat i Certyfikowanego Uczestnika, w tym podpisany przez Specjalistę i opatrzony hologramem Certyfikat.
 13. Materiały promocyjne online – dokument w formacie PDF potwierdzający nadanie Certyfikatu, logotypy certyfikatu, bannery na stronę oraz wszelkie inne materiały  promujące Certyfikat i Certyfikowanego Uczestnika do wykorzystania online.
 14. Inne dokumenty Uczestnika – specjalistyczne zezwolenia, licencje oraz certyfikaty inne niż nadawane przez Organizatora.
 15. Platforma Logistyczna Trans.eu – internetowy serwis informacyjno-usługowy, którego właścicielem i administratorem jest Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 PLN, znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, dostępny za pośrednictwem Komunikatora biznesowego oraz w wersji webowej i mobilnej.
 16. Program – program określający warunki procesu certyfikacji, weryfikacji Użytkowników, przyznawania i cofania Certyfikatów, w którym uczestniczą Użytkownicy Platformy Logistycznej Trans.eu, Organizator i jego przedstawiciele, współpracownicy oraz Partnerzy.
 17. Regulamin Platformy Logistycznej Trans.eu – oznacza Regulamin świadczenia usług i dostępu do Platformy Logistycznej Trans.eu dostępny pod adresem https://www.trans.eu/pl/regulations/.
 18. Specjalista ds. Certyfikacji– przedstawiciel spółki Organizatora lub osoba współpracująca z Organizatorem, który sprawuje nadzór nad poprawnym przeprowadzeniem Weryfikacji Uczestnika.
 19. System ocen i komentarzy – oznacza System ocen i komentarzy dostępny na Platformie Logistycznej Trans.eu.
 20. TransRisk – indeks TransRisk to element usługi „Bezpieczeństwa transakcji” świadczonej w ramach Platformy Logistycznej Trans.eu, będący współczynnikiem wyliczanym indywidualnie dla każdego Użytkownika, pozwalający na weryfikację danego Użytkownika pod kątem jego wiarygodności finansowej.
 21. Weryfikacja – wszelkie czynności składające się na ocenę wszystkich dostępnych dla Organizatora i przekazanych przez Użytkownika danych i informacji, niezbędnych do sprawdzenia Uczestnika pod kątem wymagań Certyfikatu. Weryfikacja odbywa się przede wszystkim w sposób automatyczny, za pomocą narzędzi (algorytmu) Platformy Logistycznej Trans.eu.
 22. Uczestnik – oznacza Użytkownika Platformy Logistycznej Trans.eu, który bierze udział w  procesie Weryfikacji.
 23. Użytkownik – oznacza Użytkownika zdefiniowanego i spełniającego warunki określone w Regulaminie świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Logistycznej Trans.eu zamieszczonym pod adresem internetowym: https://www.trans.eu/pl/regulations/

§ 3. Informacje o programie certyfikacji i promocji firm certyfikowanych 

 1. Certyfikat jest przyznawany Uczestnikom w celu wyróżniania oraz promowania uczciwych i rzetelnych Użytkowników działających w branży transportowej.
 2. Certyfikat świadczy o dbałości o najwyższą jakość usług przewozowych i spedycyjnych jak również zmniejszeniu ryzyka transakcji oferowanych i realizowanych przez Certyfikowanych Uczestników za pośrednictwem Platformy Logistycznej Trans.eu. Informacja o Certyfikowanych Uczestnikach dla potwierdzenia ich szczególnych kompetencji jest publikowana za pośrednictwem Platformy Logistycznej Trans.eu oraz rozpowszechniana w inny sposób określony w Regulaminie.
 3. Przyznanie Certyfikatu Uczestnikowi Programu wiąże się z korzyściami, które każdorazowo określa Organizator i które mogą polegać na: przyznawaniu benefitów związanych z korzystaniem z Platformy Logistycznej Trans.eu, lub innych korzyściach, według uznania Organizatora.
 4. Użytkownik przystępując do Programu akceptuje niniejszy Regulamin.
 5. Certyfikowany Uczestnik, któremu został przyznany Certyfikat, wyraża zgodę na publikację informacji o przyznaniu i cofnięciu Certyfikatu na stronach internetowych Organizatora oraz stronach internetowych spółek powiązanych, w szczególności zaś na stronach:  https://www.tcfelite.eu,  https://www.tccelite.eu,i  https://tcselite.eu/.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na pobranie danych ze źródeł zewnętrznych takich jak  Bazy informacji Gospodarczych i giełdy wierzytelności, a także na pobranie i wykorzystanie danych historycznych dotyczących jego aktywności na Platformie Logistycznej Trans.eu, w tym w szczególności:
 1. zawartych transakcji, 
 2. ocen kontrahentów, 
 3. posiadanej floty, 
 4. telematyki, 
 5. TMS,  
 6. informacji o płatnościach przetwarzanych w ramach usług windykacyjnych lub faktoringowych świadczonych przez Trans Cash S.A. lub upublicznionych w ramach Giełdy Wierzytelności,
 7. informacji zawartych w warunkach opisowych zlecenia transportowego.

§ 4. Procedura przyznawania Certyfikatu

 1. Certyfikat może zostać przyznany każdemy Użytkownikowi Platformy Logistycznej Trans.eu, który spełnia kryteria formalne i jakościowe określone w niniejszym Regulaminie. 
 2. Odmowa przyznania i cofnięcie, Certyfikatu następuje w drodze jednostronnej decyzji Organizatora, jednakże ta decyzja powinna być uzasadniona.
 3. Cofnięcie Certyfikatu może nastąpić w wyniku zaprzestania prowadzenia Programu przez Organizatora. 
 4. Certyfikat wydawany jest w formie dokumentu przesłanego na adres elektroniczny oraz statusu wyświetlanego na Platformie Logistycznej Trans.eu. Dokument potwierdzający przyznanie Certyfikatu wysyłany jest w formacie PDF drogą elektroniczną. 
 5. Materiały marketingowe przekazywane są Uczestnikowi na jego wyraźne życzenie. Wydanie naklejki z logo Certyfikatu jest dodatkowo płatne, na zasadach określonych przez Organizatora.
 6. Certyfikat wydawany jest bezterminowo. W przypadku cofnięcia Certyfikatu przez Organizatora bez uzasadnionej przyczyny Uczestnik lub Certyfikowany Uczestnik może złożyć reklamację, chyba, że zaistnieją okoliczności uzasadniające cofnięcie Certyfikatu, o których mowa w § 9 .
 7. Organizator ma prawo przyznania Certyfikatu  Użytkownikom, którzy nie wystąpili z wnioskiem, lecz spełniają warunki  wymagane w § 5. 
 8. Organizator może odmówić przyznania Certyfikat w sytuacji, w której nie spełni on wszystkich wymagań wskazanych w § 5.
 9. Bez względu na spełnienie warunków określonych w Regulaminie, Organizator może odmówić przyznania Certyfikatu jeżeli zaistnieją uzasadnione podejrzenia co do prawdziwości i aktualności danych i informacji o Uczestniku lub Certyfikowanym Uczestniku, jego wypłacalności lub legalności działań podejmowanych przez Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika, a także w sytuacji takich działań, lub podejrzenia takich działań Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika, które skutkują lub mogą skutkować powstaniem szkody u Organizatora, w szczególności szkody dotyczącej marki Certyfikatu lub Platformy Trans.eu.
 10. Na każdym etapie procesu Weryfikacji Organizator może żądać od Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji.
 11. Certyfikat przyznawany jest Uczestnikom, których wiarygodność, rzetelność oraz wysoki poziom świadczonych usług zostały zweryfikowane przez Organizatora. Szczegółowe warunki i kryteria przyznawania Certyfikatu określone są w § 5.

§ 5. Warunki przyznawania i posiadania  Certyfikatu

 1. W trakcie Weryfikacji sprawdzane są szczegółowe kryteria formalne i jakościowe.
 2. Lista kryteriów certyfikacyjnych znajdująca się w niniejszym Regulaminie oraz obszary Weryfikacji są dla każdego z Certyfikatów podawane do publicznej wiadomości i publikowane na stronie internetowej pod adresem https://www.tcfelite.eu, https://www.tccelite.eu,i https://tcselite.eu
 3. Uczestnik spełnia wymogi dla uzyskaniu Certyfikatu TCF Elite, w szczególności jeśli:
  • posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (dalej jako: “ Licencję spedycyjna”),
  • w PKD prowadzonej działalności gospodarczej posiada kod: 52.29.C,lub grupę 52.2,
  • posiada minimum 12 miesięcy stażu na rynku, za wyjątkiem spółki prawa handlowego, która została przekształcona z innej spółki prawa handlowego, spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, o ile po przekształceniu jej struktura właścicielska nie uległa zmianie,
  • jego profil na Platformie Logistycznej Trans.eu jest aktualny w zakresie danych o przedsiębiorstwie Uczestnika, w tym danych takich, jak firma, adres, telefon, e-mail, data rozpoczęcia działalności oraz rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej,
  • jego profil na Platformie Logistycznej Trans.eu został uzupełniony o następujące dokumenty: wydruk CEIDG lub odpis aktualny KRS, Ubezpieczenie OC Spedytora oraz Licencję spedycyjnę,
  • posiada ważne i opłacone ubezpieczenie OC Spedytora.
  • w zawieranych zleceniach transportowych umieszcza informację o dopuszczalności cesji wierzytelności lub dopuszcza cesję wierzytelności na rzecz spółek z Grupy Trans.eu,
  • ustala terminy płatności za usługi przewoźników na nie więcej niż 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
  • posiada ocenę w TransRisk minimum jako dobry płatnik,
  • nie figuruje na Giełdzie Wierzytelność.
 1. Uczestnik spełnia wymogi dla uzyskania Certyfikatu TCC Elite, w szczególności jeśli:
  • posiada licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (w przypadku przewozów międzynarodowych, dalej jako: “Licencja wspólnotowa”) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w przypadku przewozów krajowych),
  • w PKD prowadzonej działalności gospodarczej posiada kod: 49.41.Z,lub grupę 49,
  • posiada minimum 12 miesięcy stażu , za wyjątkiem spółki prawa handlowego,, która została przekształcona z innej spółki prawa handlowego, spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, o ile po przekształceniu jej struktura właścicielska nie uległa zmianie,
  • jego profil na Platformie Logistycznej Trans.eu jest aktualny w zakresie danych o przedsiębiorstwie Uczestnika, w tym danych takich, jak firma, adres, telefon, mail, data rozpoczęcia działalności oraz rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej,
  • jego profil na Platformie został uzupełniony o następujące dokumenty: wydruk z CEIDG lub odpis aktualny KRS, Ubezpieczenie OC Przewoźnika oraz Licencja wspólnotowa lub zezwolenie na wykonywanie zawodu,
  • jego profil na Platformie jest uzupełniony o aktualnie posiadaną flotę.
  • posiada ważne i opłacone ubezpieczenie OC Przewoźnika posiadające status Audited Insurance lub zawierające następujące klauzule:
 • Nieredukcyjna suma gwarancyjna
 • Rodzaj przewożonych ładunków: mienie różnego rodzaju
 • Klauzula załadunku i rozładunku
 • Klauzula zabezpieczenia towaru
 • Klauzula opóźnienia terminu dostawy
 • Klauzula przesortowania towaru
 • Klauzula postojowa
 • Klauzula rabunek/rozbój
 • Klauzula CMR – brak ubezpieczonego w liście przewozowym
 • Klauzula podwykonawców
  • W przypadku Uczestników, którzy posiadają 20 i więcej pojazdów jest także wymagane posiadanie dodatkowych klauzul: 
 • Klauzula rażącego niedbalstwa
 • Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej
 • Klauzula wypadku z winy osoby trzeciej
  • posiada co najmniej 95% pozytywnych ocen przewoźnika na Platformie Logistycznej Trans.eu,
  • ponad 75% pojazdów Uczestnika spełnia normy spalania Euro 5 lub Euro 6 oraz wszystkie pojazdy Uczestnika, o których mowa powyżej są wyposażone w GPS,
  • nie figuruje na Giełdzie Wierzytelność.

 

 1. Uczestnik spełnia wymogi dla uzyskaniu Certyfikatu TCE Elite, w szczególności jeśli:
  • w PKD prowadzonej działalności gospodarczej posiada kod: 49.41.Z,lub grupę 49,
  • posiada minimum 18 miesięcy stażu, za wyjątkiem spółki prawa handlowego, która została przekształcona z innej spółki prawa handlowego, spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, o ile po przekształceniu jej struktura właścicielska nie uległa zmianie,
  • jego profil na Platformie Trans.eu jest aktualny w zakresie danych o przedsiębiorstwie Uczestnika, w tym danych takich, jak firma, adres, telefon, mail, data rozpoczęcia działalności oraz rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej,
  • jego profil na Platformie został uzupełniony o następujące dokumenty: wydruk z CEIDG lub odpis aktualny KRS i  Ubezpieczenie OC Przewoźnika,
  • jego profil na Platformie jest uzupełniony o aktualnie posiadaną flotę.
  • posiada ważne i opłacone ubezpieczenie OC Przewoźnika posiadające status Audited Insurance lub zawierające następujące klauzule:
 • Nieredukcyjna suma gwarancyjna
 • Rodzaj przewożonych ładunków: mienie różnego rodzaju
 • Klauzula załadunku i rozładunku
 • Klauzula zabezpieczenia towaru
 • Klauzula opóźnienia terminu dostawy
 • Klauzula przesortowania towaru
 • Klauzula postojowa
 • Klauzula rabunek/rozbój
 • Klauzula CMR – brak ubezpieczonego w liście przewozowym
 • Klauzula podwykonawców
  • W przypadku Uczestników, którzy posiadają we flocie 20 i więcej pojazdów jest także wymagane posiadanie dodatkowych klauzul: 
 • Klauzula rażącego niedbalstwa
 • Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej
 • Klauzula wypadku z winy osoby trzeciej
  • posiada co najmniej 95% pozytywnych ocen przewoźnika na Platformie Logistycznej Trans.eu,
  • ponad 75% pojazdów Uczestnika spełnia normy spalania Euro 5 lub Euro 6.
  • wszystkie pojazdy Uczestnika, o których mowa powyżej są wyposażone GPS.
  • nie figuruje na Giełdzie Wierzytelności.
 1. Uczestnik spełnia wymogi dla uzyskaniu Certyfikatu TCS Elite, w szczególności jeśli:
  • posiada minimum 12 miesięcy stażu na rynku, za wyjątkiem spółki prawa handlowego,, która została przekształcona z innej spółki prawa handlowego, spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, o ile po przekształceniu jej struktura właścicielska nie uległa zmianie,
  • jego profil na Platformie Trans.eu jest aktualny w zakresie danych o przedsiębiorstwie Uczestnika, w tym danych takich, jak firma, adres, telefon, e-mail, data rozpoczęcia działalności oraz rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej,
  • jego profil na Platformie został uzupełniony o  dokumenty: wydruk z CEIDG lub odpis aktualny KRS, 
  • w zawieranych zleceniach transportowych umieszcza informację o dopuszczalności cesji wierzytelności lub dopuszcza cesję wierzytelności na rzecz spółek z Grupy Trans.eu,
  • ustala terminy płatności za usługi na nie więcej niż 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
  • posiada ocenę w TransRisk minimum jako bardzo dobry płatnik,płatnik
  • nie figuruje na Giełdzie Wierzytelności.

§ 6. Obowiązki Uczestnika i/lub Certyfikowanego Uczestnika Programu

 1. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu, ani nie ma podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
 2. Uczestnik / Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych przekazanych w procesie certyfikacji oraz publikowanych na Platformie Logistycznej Trans.eu. W przypadku zmiany jest zobowiązany do ich sprostowania i podania danych aktualnych do wiadomości Organizatora, najpóźniej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zmianach.
 3. Uczestnik / Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, przyjętych zleceń i innych transakcji za pośrednictwem Platformy Logistycznej Trans.eu i poza nią. Jednocześnie Uczestnik / Certyfikowany Uczestnik zwalnia Organizatora od ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 4. Certyfikowany Uczestnik jest zobowiązany w każdym czasie do przestrzegania prawa ochronnego do znaku Certyfikatu i ponosi odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego, niezgodnego z Regulaminem oraz niezgodnego z prawem wykorzystania znaku Certyfikatu.
 5. Certyfikowany Uczestnik dla zachowania przyznanego Certyfikatu jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji profilu na Platformie Logistycznej Trans.eu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jakichkolwiek zmianach, w tym zmianach informacji, danych, dokumentów, stanu prawnego, etc.

§ 7. Uprawnienia Uczestnika i/lub Certyfikowanego Uczestnika Programu

 1. Uczestnik, któremu przyznano Certyfikat, otrzymuje od Organizatora dokument potwierdzający przyznanie Certyfikatu oraz zostaje mu nadany status Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Logistycznej Trans.eu.
 2. Organizator uprawnia Certyfikowanego Uczestnika do:
  • wykorzystywania otrzymanych Materiałów Promocyjnych Online oraz Materiałów Promocyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami określonymi przez Organizatora,
  • zamieszczania informacji o posiadanym Certyfikacie na stronie internetowej oraz za pośrednictwem innych środków przekazu, stosowanych przez Certyfikowanego Uczestnika,
  • dodania do profilu Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Logistycznej Trans.eu otrzymanego dokumentu potwierdzającego przyznanie Certyfikatu w formacie PDF,
  • powoływania się na Certyfikat podczas negocjacji z partnerami handlowymi,
  • wykorzystywania nadanego Certyfikatu do celów marketingowych, promocji swojego przedsiębiorstwa, prowadzenia negocjacji biznesowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia lub zmiany powyższych działań Certyfikowanego Uczestnika, jeżeli:
  • stwierdzi niezgodność z przyjętymi zasadami wykorzystywania stosowanego znaku Certyfikatu, Materiałów Promocyjnych i Materiałów Promocyjnych Online,
  • treść zamieszczanych przez Certyfikowanego Uczestnika jest niezgodna z prawdą lub narusza dobra osobiste Organizatora.
 4. Certyfikowany Uczestnik jest uprawniony do posługiwania się logotypem i numerem (będącym jednocześnie numerem TransId Użytkownika) Certyfikatu w ramach wykonywania bieżącej działalności transportowej. W przypadku cofnięcia Certyfikatu lub w przypadku zakończenia działalności przez Certyfikowanego Uczestnika traci on prawo do posługiwania się logotypem i numerem Certyfikatu.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane z Uczestnikami lub Certyfikowanymi Uczestnikami.
 2. Certyfikowany Uczestnik nie ma prawa w jakiejkolwiek formie użyczać Certyfikatu ani logotypu innym Użytkownikom i pozostałym podmiotom.
 3. Uczestnikom nie wolno w żadnej formie korzystać z Certyfikatu ani uprawnień, które w ramach Certyfikacji otrzymują Certyfikowani Uczestnicy. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieuprawnionym korzystaniem i/lub rozporządzaniem Certyfikatem lub jego elementami, logotypem, etc.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • nieprawidłową Weryfikację skutkującą niesłusznym nadaniem lub cofnięciem Certyfikatu, spowodowaną przez usterkę stosowanego algorytmu lub nieprawdziwe dane zewnętrzne, w tym dane opublikowane w Bazach Informacji Gospodarczej,
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyjętych do realizacji zleceń lub zawartych umów w związku z posługiwaniem się Certyfikatem,
  • działania lub zaniechania Użytkowników, Uczestników lub Certyfikowanych Uczestników oraz osób trzecich w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu,
  • wypłacalność lub brak wypłacalności Certyfikowanych Uczestników,
  • nienależyte posługiwanie się Certyfikatem,
  • roszczenia osób trzecich i szkody wyrządzone w związku z posługiwaniem się Certyfikatem,
  • cofnięcie lub odmowę przyznania Certyfikatu z jakiejkolwiek przyczyny,
  • awarie oprogramowania Platformy Logistycznej Trans.eu, z którego korzysta Certyfikowany Uczestnik w związku z przyznanym Certyfikatem,
  • brak wyświetlania lub wyświetlanie nieaktualnych informacji o przyznanych i cofniętych Certyfikatach na Platformie Logistycznej Trans.eu lub innych systemach, do których Certyfikowany Uczestnik wprowadzi logotyp Certyfikatu,
  • naruszenie praw autorskich do znaku Certyfikatu lub jakiegokolwiek jego elementu – logotypu przez Certyfikowanego Uczestnika lub inne podmioty, którym udostępnił lub mógł udostępnić znak lub logotyp Certyfikatu,
  • w zakresie utraconych korzyści Uczestników / Certyfikowanych Uczestników w związku z przyznanym lub cofniętym Certyfikatem lub odmową jego przyznania.

§ 9. Cofnięcie Certyfikatu 

 1. Organizator w trosce o zachowanie rangi Certyfikatu ma prawo w każdym czasie do:
  • ponownej Weryfikacji Certyfikowanego Uczestnika, 
  • żądania przekazania dodatkowych dokumentów, informacji i danych koniecznych do potwierdzenia spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie dla posiadania Certyfikatu.
 2. Organizator jest uprawniony do cofnięcia Certyfikatu w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
  • przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określonych w § 5 ust. 3 i/lub § 5 ust. 4  i/lub § 5 ust. 5  i/lub § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu i nie zmieni tego stanu w wyznaczonym przez Organizatora terminie,
  • dokona naruszenia Regulaminu Platformy Logistycznej Trans.eu.
  • zgłosi lub zostanie przeciwko niemu zgłoszony wniosek o upadłość,
  • straci status autoryzowanego Użytkownika Platformy Logistycznej Trans.eu zgodnie z Regulaminem Platformy Logistycznej Trans.eu,
  • naruszy obowiązki określone w § 6 Regulaminu.
 3. Certyfikat jest cofany w trybie natychmiastowym jeśli Certyfikowany Uczestnik:
  • utraci licencję wymaganą do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (licencję spedycyjną lub licencję wspólnotową),
  • stwierdzone zostanie, że nie posiada ważnego i opłaconego ubezpieczenia o kryteriach podanych w niniejszym Regulaminie,
  • stwierdzone zostanie, że w zawieranych zleceniach transportowych posługuje się zakazem cesji wobec spółek z Grupy Trans.eu,
  • stwierdzone zostanie, że ustala terminy płatności za usługi przewoźników na więcej niż 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT
 1. W przypadku cofnięcia Certyfikatu, oznaczenie zamieszczone w profilu Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Logistycznej Trans.eu zostanie usunięte.
 2. Użytkownik, któremu zostanie cofnięty Certyfikat, może złożyć ponowny wniosek o nadanie Certyfikatu.

§ 10. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200 Wysoka) przy ul. Chabrowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000720763, kontakt: 71 734 17 00, info@trans.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: iod@trans.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • przygotowania do zawarcia, zawarcia, a następnie realizacji umowy w związku z przeprowadzeniem Weryfikacji, świadczeniem Usług, w tym do oraz obsługą Konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • marketingu bezpośredniego (w tym w zakresie w jakim Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – również w celu przekazywania tego typu informacji) – jako prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;
  • prowadzenia aktywności gospodarczej i handlowej i udostępniania danych spółkom grupy kapitałowej Administratora w celach raportowania i prowadzenia procesów zarządczych – jako prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. ust. 1 lit. f RODO;
  • przesyłania informacji handlowych na podane dane w formularzu rejestracyjnym przez Trans.eu Group S.A. oraz podmioty powiązane z grupy Trans.eu na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika Portalu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy Trans.eu, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, usługi płatnicze, usługi prawne, podmioty audytujące.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umów z Uczestnikiem, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednocześnie, Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest przechowywać je lub dokumenty je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeśli i w zakresie w jakim przetwarzanie może odbywać się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane są podawane dobrowolnie. Niepodanie danie osobowych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Portalu i przeprowadzenia Procesu Certyfikacji audytu. 
 9. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych określa Polityka prywatności, dostępna pod adresem https://tcfelite.eu/polityka-prywatnosci/ i https://tceelite.eu/polityka-prywatnosci/. https://tccelite.eu/polityka-prywatnosci/, https://tcselite.eu/polityka-prywatnosci/.

§ 11. Prawa autorskie i znaki towarowe

 1. Wszelkie znaki towarowe związane z Certyfikatem, grafiki, dokumenty, logotyp Certyfikatu lub jego elementy podlegają bez ograniczeń obowiązującej ochronie prawnej na mocy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz 83 z późn. zm.) oraz stanowią własność Organizatora lub odpowiednich podmiotów Trans.eu Group S.A.
 2. Korzystanie przez Użytkowników / Uczestników / Certyfikowanych Uczestników ze znaku towarowego nie oznacza, że nie podlega on ochronie prawnej Organizatora lub podmiotów trzecich. Wszelkie prawa do wykorzystania znaku Certyfikatu, w tym prawa do wykorzystywania, kopiowania i przetwarzania, należą wyłącznie do Organizatora i/lub innych podmiotów Trans.eu Group S.A. 
 3. Prawo autorskie do opublikowanych utworów stworzonych samodzielnie przez Organizatora przysługuje wyłącznie autorowi. Powielanie bądź wykorzystywanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu lub jego elementów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez jednoznacznej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie.
 4. Organizator zezwala Użytkownikowi / Uczestnikowi / Certyfikowanemu Uczestnikowi na wykorzystanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu lub jego elementów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmian na stronach internetowych https://www.tcfelite.eu, https://www.tccelite.eu,  i https://tcselite.eu
 2. Złożenie wniosku o przyznanie Certyfikatu lub przyjęcie nadanego Certyfikatu jest wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku i logotypu Uczestnika w akcjach promocyjnych związanych z Certyfikatem, prowadzonych przez Organizatora. i spółki powiązane.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym wyrokiem sądu w części lub całości za nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem [01.07.2020]

do góry