X

PRAVIDLÁ CERTIFIKÁCiE TRANS.EU

§ 1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto Pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) definujú podmienky pre uplatňovanie, hodnotenie a Overovanie Účastníka, ako aj pre udeľovanie a odoberanie Certifikátu Trans.eu Certified Forwarder Elite (ďalej len: „TCF Elite“), Certifikátu Trans.eu Certified Carrier Elite (ďalej len: „TCC Elite“), Certifikátu Trans.eu Certified Express Elite (ďalej len: „TCE Express Elite“) a Certifikátu Trans.eu Certified Shipper Elite (ďalej len: „TCS Elite“) v Programe.
 2. Ak tieto nariadenia odkazujú alebo sa priamo odvolávajú na Pravidlá Logistickej Platformy Trans.eu, mali by sa uplatňovať ustanovenia Pravidiel Logistickej Platformy Trans.eu
 3. V prípade pochybností o tom, ako interpretovať tieto Pravidlá, sa použijú najskôr definície a ustanovenia týchto Pravidiel, po ktorých nasledujú definície a ustanovenia Pravidiel Logistickej Platformy Trans.eu. Ak definície písané veľkými písmenami neobsahujú vysvetlenie v Pravidlách, interpretujú sa v súlade so súčasnými definíciami a ustanoveniami Pravidiel Logistickej Platoformy Trans.eu.

 

§ 2. Definície

 

 1. Správca / Poskytovateľ Služieb / Organizátor – Trans.eu Group S.A. so sídlom, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu pre Wrocław-Fabryczna vo Wroclawi, VI. Obchodné Oddelenie Registra Národných Súdov, pod číslom 0000720763.
 2. Auditované Poistenie – znamená poistná zmluva vysokej kvality, ktorá spĺňa štandard stanovený spoločnosťou Transbrokers.
 3. Ekonomické informačné databázy – inštitúcie zbierajúce údaje o nespoľahlivých dlžníkoch alebo iné ekonomické údaje. Príklady takýchto inštitúcií sú: ERIF Economic Information Bureau, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG (Národný register dlhov), KBIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (Národný hodpodársky informačný úrad), KITD Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (Národné informácie o telekomunikačných dlhoch) a ďalšie podobne spoľahlivé údaje poskytované o rôznych podnikateľských subjektoch..
 4. Certifikát – spoločný názov pre Certifikát TCF Elite, Certifikát TCC Elite, Certifikát TCE Elite a Certifikát TCS Elite uvedený v bodoch 5-8 vyššie
 5. Certifikát TCF Elite -dokument potvrdzujúci certifikáciu špedičnej spoločnosti s jedinečným číslom zodpovedajúcim číslu TransID, ktoré je účastníkovi udelené po splnení požiadaviek stanovených v § 5 ods. 3 Pravidiel
 6. Certifikát TCC Elite – dokument potvrdzujúci certifikáciu dopravnej spoločnosti poskytujúcej dopravné služby využívajúce vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony s jedinečným číslom zodpovedajúcim číslu TransID, ktoré je účastníkovi udelené po splnení požiadaviek stanovených v § 5 ods. 4 Pravidiel
 7. Certifikát TCE Elite – dokument potvrdzujúci osvedčenie dopravnej spoločnosti poskytujúcej dopravné služby využívajúce vozidlá do 3,5 tony s jedinečným číslom zodpovedajúcim číslu TransID, ktoré je účastníkovi udelené po splnení požiadaviek stanovených v § 5 ods. 5 Pravidiel
 8. Certifikát TCS Elite – dokument potvrdzujúci odosielateľskej spoločnosti s jedinečným číslom zodpovedajúcim číslu TransID, ktoré je účastníkovi udelené po splnení požiadaviek stanovených v § 5 ods. 6 Pravidiel (certifikát bude k dispozícii od 01.06.2020)
 9. Certifikovaný Účastník – užívateľ Logistickej Platformy Trans.eu, ktorý získal certifikát. Účastník môže vlastniť viac ako jeden certifikát.
 10. Burza Pohľadávok – online platforma na publikovanie oznámení na predaj dlhov, ktorá je k dispozícii na adrese https://transcash.eu/en/. Pravidlá Burzy Pohľadávok sú súčasťou časti IV Všeobecných Podmienok poskytovania služieb inkasa a sú k dispozícii na: https://transcash.eu/en/
 11. Partner – subjekt z odvetvia TSL, ktorého hodotenia Užívateľov v programe navyše potvrdzujú vysokú kvalitu služieb poskytovaných Užívateľmi Logistickej Platformy Trans.eu.
 12. Propagačné Materiály – zásielka obsahujúca pomôcky a doplnky propagujúce Certifikát a Certifikovaného Účastníka vrátane osvedčenia podpísaného Špecialistom opatreného hologramom.
 13. Online Propagačné Materiály – dokument PDF potvrdzujúci udelenie Certifikátu, logotypy certifikátov, bannery pre webovú stránku, ako aj všetky ďalšie materiály propagujúce Certifikát a Certifikovaného Účastníka na online použitie.
 14. Ostatné dokumenty užívateľa – špeciálne povolenia, licencie a certifikáty iné ako tie, ktoré vydal Organizátor.
 15. Trans.eu Logistics Platform – online informačná a servisná webová stránka vlastnená a spravovaná spoločnosťou Trans.eu Group S.A. so sídlom vo Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu pre Wrocław-Fabryczna vo Wroclawi, VI. Obchodné Oddelenie Registra Národných Súdov, pod číslom 0000720763., NIP [DIČ]: 8942764658, REGON [Obchodné štatistické č.]: 932920615, so základným imaním 104 500,00 PLN, k dispozícii na: www.trans.eu a ďalších súvisiacich adresách, prostredníctvom aplikácie Business Messenger, ako aj vo webovej a mobilnej verzii.
 16. Program – program špecifikujúci podmienky certifikačného procesu, overovania Užívateľov, udeľovania a odoberania Certifikátov, na ktorých sa zúčastňujú Užívatelia Logistickej Platformy Trans.eu, Organizátor a jeho zástupcovia, spolupracovníci a Partneri.
 17. Pravidlá Logistickej Platformy Trans.eu – pravidlá poskytovania služieb a bezpečnosti Logistickej Platformy Trans.eu, dostupné na: https://www.trans.eu/sk/regulations/
 18. Certifikačný Špecialista – zástupca spoločnosti Organizátora alebo osoba spolupracujúca s Organizátorom, ktorá dohliada na správne Overenie Užívateľa.
 19. Systém hodnotení a komentárov – systém hodnotení a komentárov dostupných na Logistickej Platforme Trans.eu
 20. TransRisk – index TransRisk je súčasťou služby „Bezpečnosť Transakcií“ poskytovanej ako súčasť Logistickej Platformy Trans.eu, čo je koeficient vypočítaný individuálne pre každého Užívateľa, ktorý umožňuje overenie daného Užívateľa z hľadiska jeho finančnej dôveryhodnosti.
 21. Overovanie – všetky činnosti, ktoré tvoria vyhodnotenie všetkých údajov a informácií dostupných Organizátorovi a poskytnutých Užívateľom, potrebné na kontrolu Užívateľa z hľadiska požiadaviek na Certifikát. Overovanie sa vykonáva predovšetkým automatickým spôsobom pomocou nástrojov (algoritmu) Logistickej Platformy Trans.eu.
 22. Účastník – Užívateľ Logistickej Platformy Trans.eu, ktorý sa zúčastňuje procesu overovania.
 23. Užívateľ – označuje Užívateľa definovaného a spĺňajúceho podmienky stanovené v Pravidlách o poskytovaní služieb a bezpečnosti Logistickej Platformy Trans.eu umiestnených na internetovej adrese: https://www.trans.eu/sk/regulations/

 

§ 3. Informácie o certifikačnom programe a propagácii certifikovaných spoločností 

 1. Certifikát sa udeľuje Účastníkom s cieľom rozlíšiť a podporovať čestných a spoľahlivých Užívateľov pôsobiacich v dopravnom priemysle.
 2. Certifikát je dôkazom o najvyššej kvalite dopravných a špedičných služieb a zabezpečuje zníženie rizika transakcií ponúkaných a vykonávaných Certifikovanými Účastníkmi prostredníctvom Logistickej Platformy Trans.eu. Informácie o Certifikovaných Účastníkoch, ktorí potvrdzujú svoje špecifické schopnosti, sa uverejňujú prostredníctvom Logistickej Platformy Trans.eu a distribuujú sa iným spôsobom, ktorý je uvedený v Pravidlách.
 3. Udelenie Certifikátu Účastníkovi Programu je spojené s výhodami, ktoré Organizátor určuje vždy, a ktoré môžu pozostávať z: udelenia výhod súvisiacich s využívaním Logistickej Platformy Trans.eu alebo iných výhod podľa uváženia Organizátora.
 4. Pripojením sa k Programu Užívateľ prijíma tieto Pravidlá.
 5. Certifikovaný Účastník, ktorému bol Certifikát udelený, súhlasí so zverejnením informácií o udelení a odobratí Certifikátu na webových stránkach Organizátora a na webových stránkach jeho pridružených spoločností, najmä na webových stránkach Prganizátora: https://www.tcfelite.eu, https://www.tccelite.eu, https://www.tceelite.eu a https://tcselite.eu/.
 6. Účastník udeľuje súhlas so zhromažďovaním údajov z externých zdrojov, ako sú Ekonomické Databázy a burzy pohľadávok, ako aj so zhromažďovaním a využívaním historických údajov týkajúcich sa jeho činnosti na Logistickej Platforme Trans.eu, najmä:
  • uzatvorené transakcie.
  • hodnotenia dodávateľov,
  • vlastnená flotila,
  • telematika,
  • TMS,
  • informácie o platbách spracované v rámci služieb inkasa pohľadávok alebo faktoringu poskytovaných spoločnosťou Trans Cash S.A. alebo zverejnených na Burze Pohľadávok,
  • informácie zahrnuté do opisných podmienok prepravného príkazu.

§ 4. Postup udeľovania Certifikátu 

 

 1. Certifikát možno udeliť každému Užívateľovi Logistickej Platformy Trans.eu, ktorý spĺňa formálne a kvalitatívne kritériá stanovené v týchto Pravidlách.
 2. Odmietnutie udeliť alebo odňať Certifikát sa uskutoční jednostranným rozhodnutím Organizátora. Takéto rozhodnutie by však malo byť odôvodnené.
 3. Odobratie Certifikátu sa môže uskutočniť v dôsledku prerušenia Programu Organizátorom.
 4. Certifikát sa vydáva vo forme dokumentu zaslaného na elektronickú adresu a statusu zobrazeného na Logistickej Platforme Trans.eu. Dokument potvrdzujúci udelený Certifikát sa zasiela elektronicky vo formáte PDF.
 5. Marketingové materiály sa odosielajú na výslovnú žiadosť Účastníka. Za vydávanie nálepiek s logom Certifikátu sa účtujú dodatočné poplatky na základe pravidiel určených Organizátorom.
 6. Certifikát sa vydáva bez obmedzenej platnosti. V prípade odňatia Certifikátu Organizátorom bez platného dôvodu môže Účastník alebo Certifikovaný Účastník podať sťažnosť, pokiaľ nenastanú okolnosti odôvodňujúce odňatie Certifikátu uvedené v § 9.
 7. Organizátor má právo udeliť Certifikátu Užívateľom, ktorí nepodali prihlášku, ale spĺňajú podmienky požadované v § 5.
 8. Organizátor môže odmietnuť udeliť Certifikát, ak Účastník nespĺňa všetky požiadavky uvedené v § 5.
 9. Bez ohľadu na splnenie požiadaviek stanovených v Predpisoch môže Organizátor odmietnuť udeliť Certifikát, ak existujú odôvodnené podozrenia týkajúce sa pravdivosti a aktuálnosti údajov a informácií o Účastníkovi alebo Certifikovanom Účastníkovi, jeho solventnosti alebo legitimity činností vykonávaných Účastníkom / Certifikovaným Účastníkom a ak také činnosti alebo podozrenia na takéto aktivity Účastníka / Certifikovaného Účastníka vedú alebo môžu viesť k poškodeniu Organizátora, najmä k škodám spojeným s Certifikátom alebo značkami Platformy Trans.eu.
 10. V každej fáze procesu Overovania môže Organizátor požadovať, aby Účastník / Certifikovaný Účastník predložil ďalšie dokumenty a informácie.
 11. Certifikát sa udeľuje Účastníkom, ktorých dôveryhodnosť, spoľahlivosť a vysoká kvalita poskytovaných služieb bola overená Organizátorom. Podrobné podmienky a kritériá udeľovania Certifikátu sú uvedené v § 5.

 

§ 5. Podmienky udelenia Certifikátu 

 

 1. Počas Overovania sa kontrolujú podrobné formálne a kvalitatívne kritériá.
 2. Zoznam certifikačných kritérií stanovených v týchto Pravidlách, ako aj oblasti Overovania, sa verejne oznamujú a uverejňujú pre každý Certifikát na: https://www.tcfelite.eu, https://www.tccelite.eu, https://tceelite.eu a https://tcselite.eu
 3. Účastník spĺňa požiadavky na získanie Certifikátu TCF Elite, najmä ak:
  • je prítomný na trhu minimálne 12 mesiacov, s výnimkou obchodnej spoločnosti, ktorá sa transformovala z inej spoločnosti, obchodno-právnej spoločnosti alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, za predpokladu, že jej vlastnícka štruktúra zostane nedotknutá po transformácii.
  • jeho profil na Logistickej Platforme Trans.eu je aktuálny v oblasti údajov o podniku Účastníka vrátane údajov, ako sú spoločnosť, adresa, telefón, e-mail, dátum začatia činnosti a druh podnikateľskej činnosti,
  • jeho profil na Logistickej Platforme Trans.eu bol doplnený nasledujúcimi dokumentmi: Výpis z obchodného a živnostenského registra, licencia zasielateľa a poistenie zodpovednosti zasielateľa
  • má platné a zaplatené poistenie zodpovednosti zasielateľa,
  • v uzavretých prepravných príkazoch umiestňuje informácie o prijateľnosti postúpenia pohľadávok alebo umožňuje postúpenie pohľadávok spoločnostiam Skupiny Trans.eu,
  • stanovuje termíny platieb za služby dopravcov najviac na 60 dní odo dňa vystavenia faktúry s DPH,
  • má rating TransRisk aspoň ako veľmi dobrý platca,
  • nie je prítomný na Burze Pohľadávok.
 4.  Účastník spĺňa požiadavky na udelenie Certifikátu TCC Elite, najmä ak:
  • má licenciu Spoločenstva na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru (v prípade medzinárodnej dopravy, ďalej len „Licencia spoločenstva“) alebo povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (v prípade vnútroštátnej dopravy),
  • je prítomný na trhu minimálne 12 mesiacov, s výnimkou obchodnej spoločnosti, ktorá sa transformovala z inej spoločnosti, obchodno-právnej spoločnosti alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, za predpokladu, že jej vlastnícka štruktúra zostane nedotknutá po transformácii.
  • jeho profil na Logistickej Platforme Trans.eu je aktuálny v oblasti údajov o podniku Účastníka vrátane údajov, ako sú spoločnosť, adresa, telefón, e-mail, dátum začatia činnosti a druh podnikateľskej činnosti,
  • jeho profil na Logistickej Platforme Trans.eu bol doplnený nasledujúcimi dokumentmi: Výpis z obchodného a živnostenského registra, poistenie zodpovednosti dopravcu a licencia alebo povolenie Spoločenstva na výkon činnosti
  • jeho profil na Platforme je doplnený o flotilu, ktorú v súčasnosti vlastní.
  • má platné a zaplatené poistenie zodpovednosti cestného dopravcu
  • má najmenej 95% pozitívnych hodnotení ako dopravca na Logistickej Platforme Trans.eu,
  • viac ako 75% vozidiel Účastníka spĺňa normy spaľovania Euro 5 alebo Euro 6 a všetky vyššie uvedené vozidlá Účastníka sú vybavené systémom GPS,
  • nie je prítomný na Burze Pohľadávok.
 5.  Účastník spĺňa požiadavky na udelenie Certifikátu TCE Elite, najmä ak:
  • je prítomný na trhu minimálne 12 mesiacov, s výnimkou obchodnej spoločnosti, ktorá sa transformovala z inej spoločnosti, obchodno-právnej spoločnosti alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, za predpokladu, že jej vlastnícka štruktúra zostane nedotknutá po transformácii,
  • jeho profil na Logistickej Platforme Trans.eu je aktuálny v oblasti údajov o podniku Účastníka vrátane údajov, ako sú spoločnosť, adresa, telefón, e-mail, dátum začatia činnosti a druh podnikateľskej činnosti,
  • jeho profil na Logistickej Platforme Trans.eu bol doplnený nasledujúcimi dokumentmi: Výpis z obchodného a živnostenského registra a poistenie zodpovednosti dopravcu,
  • jeho profil na Platforme je doplnený o flotilu, ktorú v súčasnosti vlastní.
  • má platné a zaplatené poistenie zodpovednosti cestného dopravcu
  • má najmenej 95% pozitívnych hodnotení ako dopravca na Logistickej Platforme Trans.eu,
  • viac ako 75% vozidiel Účastníka spĺňa normy spaľovania Euro 5 alebo Euro 6.
  • všetky vyššie uvedené vozidlá Účastníka sú vybavené systémom GPS,
  • nie je prítomný na Burze Pohľadávok.
 6. Účastník spĺňa požiadavky na udelenie Certifikátu TCS Elite, najmä ak:
  • je prítomný na trhu minimálne 12 mesiacov, s výnimkou obchodnej spoločnosti, ktorá sa transformovala z inej spoločnosti, obchodno-právnej spoločnosti alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, za predpokladu, že jej vlastnícka štruktúra zostane nedotknutá po transformácii.
  • jeho profil na Logistickej Platforme Trans.eu je aktuálny v oblasti údajov o podniku Účastníka vrátane údajov, ako sú spoločnosť, adresa, telefón, e-mail, dátum začatia činnosti a druh podnikateľskej činnosti,
  • jeho profil na Logistickej Platforme Trans.eu bol doplnený nasledujúcimi dokumentmi: Výpis z obchodného a živnostenského registra
  • v uzavretých prepravných príkazoch umiestňuje informácie o prijateľnosti postúpenia pohľadávok alebo umožňuje postúpenie pohľadávok spoločnostiam Skupiny Trans.eu,
  • stanovuje platobné termíny pre služby najviac na 60 dní odo dňa vystavenia faktúry s DPH,
  • má rating TransRisk aspoň ako veľmi dobrý platca,
  • nie je prítomný na Burze Pohľadávok.

§ 6. Povinnosti Účastníka a/alebo Certifikovaného Účastníka Programu

 

 1. Účastník akceptovaním podmienok uvedených v týchto Pravislách prehlasuje, že proti nemu neexistuje žiadne prebiehajúce konkurzné alebo likvidačné konanie a že neexistujú dôvody na začatie takéhoto konania.
 2. Účastník / Certifikovaný Účastník nesie výlučnú a úplnú zodpovednosť za presnosť a platnosť údajov, ktoré poskytol v certifikačnom procese a uverejnil na Logistickej Platforme Trans.eu. V prípade zmeny je Účastník / Certifikovaný Účastník povinný opraviť ich a poskytnúť platné údaje Organizátorovi najneskôr do 7 dní od prijatia informácií o zmenách.
 3. Účastník / Certifikovaný Účastník nesie výlučnú a plnú zodpovednosť za neplnenie alebo nesprávne plnenie dohôd, prijatých objednávok a iných transakcií prostredníctvom Logistickej Platformy Trans.eu a mimo nej. Zároveň Účastník / Certifikovaný Účastník zbavuje Organizátora akejkoľvek zodpovednosti v tejto súvislosti.
 4. Certifikovaný Účastník je vždy povinný dodržiavať právo na ochranu certifikačnej značky a je zodpovedný za používanie Certifikačnej značky, ktoré je nesprávne, nie je v súlade s Pravidlami a je nezákonné.
 5. V záujme zachovania udeleného Certifikátu je Certifikovaný Účastník povinný okamžite aktualizovať svoj profil na Logistickej Platforme Trans.eu ihneď po prijatí informácií o akýchkoľvek zmenách vrátane zmien informácií, údajov, dokumentov, právneho stavu atď.

 

§ 7. Práva Účastníka a / alebo Certifikovaného Účastníka Programu

 1. Účastník, ktorý získal Certifikát, obdrží od Organizátora dokument potvrdzujúci, že Účastníkovi bol Certifikát udelený a Účastníkovi je udelený štatút Certifikovaného Účastníka na Logistickej Platforme Trans.eu.
 2. Organizátor splnomocňuje Certifikovaného Účastníka:
  • používať prijaté Online Propagačné Materiály a Propagačné Materiály v súlade s ich zúčelom a pravidlami stanovenými Organizátorom,
  • zverejňovať informácie o udelenom Certifikáte na webovej stránke a prostredníctvom iných médií používaných Certifikovaným Účastníkom;
  • pridať do profilu Certifikovaného Účastníka na Logistickej Platforme Trans.eu prijatý dokument potvrdzujúci udelenie Certifikátu vo formáte PDF;
  • odvolávať sa na Certifikát pri rokovaniach s obchodnými partnermi,
  • používať udelený Certifikát na marketingové účely, propagáciu spoločnosti Certifikovaného Účastníka, viesť obchodné rokovania.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo požiadať o odstránenie alebo zmenu vyššie uvedených aktivít Certifikovaného Účastníka, ak:
  • Organizátor zistí nesúlad s prijatými pravidlami používania Certifikátu, Propagačných Materiálov a Online Propagačných Materiálov,
  • obsah zverejnený Certifikovaným Účastníkom je nepravdivý alebo porušuje osobné záujmy Organizátora.
 4. Certifikovaný Účastník je oprávnený používať logotyp a číslo (čo je tiež číslo TransId Užívateľa) Certifikátu ako súčasť prebiehajúcich prepravných činností. V prípade odňatia Ceritfikátu alebo v prípade ukončenia prevádzky Certifikovaným Účastníkom stráca právo používať logotyp a číslo Certifikátu.

§ 8. Zodpovednosť

 

 1. Organizátor nezodpovedá za transakcie uzatvorené s Účastníkmi alebo Certifikovanými Účastníkmi.
 2. Certifikovaný Účastník nemá právo požičiavať Certifikát alebo logo v akejkoľvek podobe iným Užívateľom alebo subjektom.
 3. Účastníci nesmú v žiadnej forme používať Certifikát ani práva, ktoré Certifikovaní Účastníci získajú na základe Certifikátu. Účastník v plnej miere zodpovedá za škody spôsobené neoprávneným použitím a / alebo poškodnením Certifikátu alebo jeho prvkov, logotypu atď.
 4. Organizátor nezodpovedá za:
  • nesprávne Overenie, ktoré má za následok nesprávne udelenie alebo odobratie Certifikátu, spôsobené chybou použitého algoritmu alebo nesprávnymi externými údajmi vrátane údajov z Ekonomických Databáz,
  • nevykonanie alebo nesprávne vykonanie objednávok prijatých alebo uzavretých zmlúv v súvislosti s používaním Certifikátu,
  • akcie alebo opomenutia vykonané Užívateľmi, Účastníkmi alebo Certifikovanými Účastníkmi a tretími stranami v súvislosti s porušením Pravidiel,
  • solventnosť alebo platobnú neschopnosť Certifikovaných Účastníkov,
  • nesprávnym použitím Certifikátu,
  • nároky a škody spôsobené tretími stranami v súvislosti s používaním Certifikátu,
  • odvolanie alebo odmietnutie udelenia Certifikátu z akéhokoľvek dôvodu,
  • zlyhania softvéru Logistickej Platformy Trans.eu používaným Certifikovaným Účastníkom v súvislosti s udeleným Certifikátom,
  • nezobrazenie alebo zobrazenie neaktuálnych informácií o udelených a odobratých Certifikátoch na Logistickej Platforme Trans.eu alebo iných systémoch, do ktorých Certifikovaný Účastník zadáva logotyp Certifikátu,
  • porušenie autorských práv Certifikačnej značky alebo niektorého z jej prvkov – logotypu Certifikovaným Účastníkom alebo inými subjektmi, ktorým sprístupnil alebo bol schopný sprístupniť ochrannú známku alebo logotyp Certifikátu;
  • stratu výhod Účastníkov / Certifikovaných Účastníkov v súvislosti s udeleným alebo odobratým Certifikátom alebo odmietnutím udelenia Certifikátu.

 

§ 9. Zrušenie Certifikátu

 

 1. V záujme zachovania dobrého mena Certifikátu má Organizátor právo kedykoľvek:
  • opätovne Overiť Certifikovaného Účastníka,
  • požadovať ďalšie dokumenty, informácie a údaje potrebné na potvrdenie splnenia podmienok a kritérií stanovených v Pravidlách o držaní Certifikátu.
 2. Organizátor je oprávnený odobrať Certifikát v prípade, že Certifikovaný Účastník:
  • prestane spĺňať ktorékoľvek z kritérií uvedených v § 5 ods. 3 a / alebo § 5 ods. 4 a / alebo § 5 ods. 5 a / alebo § 5 ods. 6 týchto Pravidiel a nezmení tento stav v lehote stanovenej Organizátorom,
  • porušuje Pravidlá o Logistickej Platforme Trans.eu.
  • žiada o bankrot alebo sa proti Certifikovanému Účastníkovi podá žiadosť o konkurz,
  • stratí status oprávneného Užívateľa Logistickej Platformy Trans.eu v súlade s Pravidlami o Logistiickej Platforme Trans.eu,
  • porušuje povinnosti stanovené v § 6 Pravidiel.
 3. Certifikát sa odníme s okamžitou účinnosťou, ak Certifikovaný Účastník:
  • stratí licenciu potrebnú na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti (špedičná licencia alebo licencia Spoločenstva),
  • nemá platné a zaplatené poistenie, ktoré spĺňa kritériá stanovené v týchto Predpisoch,
  • v uzatvorených prepravných príkazoch používa zákaz postúpenia pohľadávok voči spoločnostiam Skupiny Trans.eu,
  • že stanovuje splatnosť za prepravné služby na viac ako 60 dní od dátumu vystavenia faktúry – daňového dokladu.
 4. V prípade odobratia osvedčenia bude značka umiestnená v profile Certifikovaného Účastníka na Logistickej Platforme Trans.eu odstránená.
 5. Užívateľ, ktorému je Certifikát odňatý, môže podať ďalšiu žiadosť o Certifikát.

 

§ 10. Osobné údaje a zásady ochrany osobných údajov

 

 1. Správcom osobných údajov Užívateľov je Trans.eu Group S.A. so sídlom vo Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu pre Wrocław-Fabryczna vo Wroclawi, VI. Obchodné Oddelenie Registra Národných Súdov, pod číslom 0000720763, kontakt: +44 203 80 85 086, info@trans.eu.
 2. Správca vymenoval Dozorného Úradníka pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu: iod@trans.eu
 3. Osobné údaje sa spracúvajú s cieľom:
  • pripraviť sa na uzavretie a plnenie zmluvy súvisiacej s vykonaním Overenia, poskytovaním Služby vrátane prevádzkovania Účtu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
  • zariadiť priamy marketing (vrátane rozsahu, v akom Účastník udelil súhlas s prijímaním komerčných informácií – vrátane zasielania tohto typu informácií) – ako oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany – článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
  • vykonávania podnikateľskej a obchodnej činnosti, ako aj zdieľania údajov so spoločnosťami kapitálovej skupiny Správcu s cieľom oznamovať a viesť procesy riadenia – ako legitímny záujem Správcu alebo tretej strany – článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
  • zasielania obchodných informácií k uvedeným údajom v registračnom formulári spoločnosťou Trans.eu Group S.A. a subjektami spojenými so Skupinou Trans.eu na základe súhlasu užívateľa Portálu – článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 4. Príjemcami osobných údajov môžu byť spoločnosti Skupiny Trans.eu, subjekty poskytujúce služby podpory IT, platobné služby, právne služby, audítorské subjekty.
 5. Správca ukladá osobné údaje po dobu nevyhnutnú na uzavretie dohôd s Účastníkom, alebo kým nevznesie námietky proti spracovaniu údajov na základe oprávneného záujmu. Organizátor zároveň uloží osobné údaje na obdobie, v ktorom je povinný ich uchovávať alebo dokumenty, ktoré ich obsahujú, na preukázanie súladu s právnymi požiadavkami, vrátane umožnenia kontroly ich dodržiavania orgánmi verejnej moci.
 6. Osoba, ktorej sa tieto údaje týkajú, má právo požiadať správcu, aby poskytol prístup k týmto osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo namietať proti ich spracovaniu vrátane práva na prenos údajov.
 7. V rozsahu, v akom sa spracovanie môže uskutočniť na základe súhlasu, má osoba právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na súlad so zákonom o spracovaní, ktorý sa vykonal na základe súhlasu pred jeho zrušením.
 8. Údaje sú poskytované dobrovoľne.V prípade neposkytnutia osobných údajov, to bude mať za následok nemožnosť používania Portálu a vykonania Procesu Certifikácie.
 9. Každá osoba má právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov
 10. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na https://tcfelite.eu/privacy-policy/, https://tceelite.eu/privacy-policy/, https://tccelite.eu/. zásady ochrany osobných údajov / a https://tcselite.eu/privacy-policy/.

§ 11. Autorské práva a ochranné známky

 

 1. Všetky ochranné známky súvisiace s Certifikátom, grafikou, dokumentmi, logotypom Certifikátu alebo jeho prvkami podliehajú bez obmedzenia existujúcej právnej ochrany podľa zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (Zbierka zákonov č. 24, bod 83). v znení neskorších predpisov) a sú vlastníctvom organizátora alebo príslušných subjektov spoločnosti Trans.eu Group S.A.
 2. Používanie ochrannej známky Užívateľmi / Účastníkmi / Certifikovanými Účastníkmi neznamená, že nepodlieha právnej ochrane Organizátora alebo tretích subjektov. Všetky práva na používanie Certifikačnej značky, vrátane práv na používanie, kopírovanie a spracovanie, patria výlučne Organizátorovi a/alebo iným subjektom skupiny Trans.eu Group S.A.
 3. Autorské práva na publikované diela vytvorené samotným Organizátorom patria iba autorovi. Rozmnožovanie alebo používanie grafiky, dokumentov, logotypu Certifikátu alebo jeho prvkov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného písomného súhlasu Organizátora.
 4. Organizátor umožňuje Užívateľovi / Účastníkovi / Certifikovanému Účastníkovi používať grafiku, dokumenty, logotyp Certifikátu alebo jeho prvkov iba spôsobom určeným v týchto Pravidlách.

 

§ 12. Záverečné ustanovenia

 

 1. Organizátor má právo jednostranne zmeniť ustanovenia týchto Pravidiel. Zmeny nadobudnú účinnosť po uverejnení zmien na: https://www.tcfelite.eu, https://www.tccelite.eu, https://tceelite.eu/ a https://tcselite.eu
 2. Podanie žiadosti o Certifikát alebo prijatie udeleného Certifikátu je vyjadrením súhlasu s použitím imidžu a logotypu Účastníka pri propagačných činnostiach súvisiacich s Certifikátom, ktoré Organizátor a prepojené spoločnosti organizujú.
 3. Ak sú ktorékoľvek z Pravidiel vyhlásené za čiastočne alebo úplne neplatné ako aj neplatné z dôvodu nesúladu so všeobecne uplatniteľnými zákonmi, zostávajúce ustanovenia zostávajú v platnosti.
 4. Na záležitosti, na ktoré sa nevzťahujú tieto Pravidlá, sa uplatňuje poľské právo.
 5. Veškeré spory vyplývající z těchto Pravidel nebo vzniklé v souvislosti s nimi budou řešeny příslušnými soudy pod které podle sídla Organizátor územně spadá.
 6. Tato Pravidla vstupují v platnost dne […]

 

Hore